G

Gallinule africaine V1:37,59,103 V2:140 V3:16,106 V5:67 V7:18,67 V10:41,186,209 V11:17 V12:17 V15:10 V16:14,36,79 V17:63,67,68,73,98 V18:110,126 V21:31 V22:63 V23:21,48 V25:18,45 V28:24 V30:16,18

Ganga à face noire V6:76,78

Ganga à gorge jaune V6:76,77

Ganga à ventre châtain V1:109 V2:64,115,147 V3:18 V5:68 V6:50,76,77 V7:81 V8:24 V10:188 V11:21,49 V14:56 V15:10 V17:5 V18:24,91 V20:95 V21:34,123 V22:79 V25:20 V29:112,117 V30:41

Ganga bibande V6:76,77

Ganga couronné V1:109 V2:147 V6:75,76,77 V9:14 V10:59

Ganga de Burchell V6:76,78

Ganga de Lichtenstein V1:109 V2:147 V6:76,77 V9:8,14 V10:58

Ganga quadribande V1:25,109 V2:65,147 V3:18,106 V5:21,26,68 V6:76,77 V7:23,67,81 V9:110 V10:58,146,188,218 V11:21,49,64,70 V12:17 V15:13 V18:36 V19:79,89 V20:95 V21:34 V22:64,87 V23:49 V25:20 V30:41,106

Ganga tacheté V2:147 V4:91 V6:25,50,75,76,77 V9:6,14 V10:57 V19:80,89 V21:123

Give-akalat à poitrine blanche V1:52 V7:43 V9:88 V10:169 V12:78 V13:19 V16:23,115 V21:89,105 V23:35 V25:92 V27:67 V28:101 V29:27

Gladiateur à front blanc V9:86 V10:193 V15:76,78 V20:12,26 V23:37 V28:102

Gladiateur à poitrine verte V6:5 V21:117 V23:9,10,38 V29:96

Gladiateur de Blanchot V1:27 V2:19,52,53,119 V3:22,91,103 V5:29,71 V6:71 V7:38,69 V8:17 V9:115 V10:90,155,167,193 V11:29,55,71 V12:45 V17:80,95 V18:40 V20:104 V21:117 V22:20,72 V23:52 V25:28 V27:99 V28:63,140 V29:79 V30:120

Gladiateur de Lagden V7:38 V12:76,89 V16:112,122 V26:22 V29:61,62,78,82,84,85

Gladiateur de Monteiro V23:38

Gladiateur du Mont Kupé V6:5 V12:89 V21:115-117 V23:13,17,38 V26:32-34

Gladiateur ensanglanté V1:62 V7:38 V10:166,193 V12:17,76 V14:4 V16:20 V21:117 V23:38

Gladiateur multicolore V1:62 V3:91 V5:29 V7:38 V8:10 V9:10 V10:193 V11:55 V12:17,45,76 V14:6 V16:20,112 V17:99 V21:117 V22:72 V23:37 V24:7 V25:92 V27:108 V29:78

Gladiateur soufré V1:17,27 V2:19,52,53 V3:22,91 V4:67 V5:29,71 V6:71 V7:38,69 V8:10 V10:90,166,193 V11:28,55,97 V12:17 V15:14,44 V17:80,95 V18:40 V19:26 V20:103 V22:20,72 V25:28 V27:89,99,103-4 V28:63,102 V30:12,115,120

Gladiateur vert V15:74,78 V21:110

Glaréole à ailes noires V1:108 V2:145 V3:18 V7:136 V12:68,86 V20:18,28 V21:49 V30:18

Glaréole à collier V1:24,39,108 V2:52,54,63,145 V3:17 V4:81,98 V5:64 V6:48 V7:22,80,136 V8:90 V10:55,162,187,202 V11:20,49 V12:17,67 V13:5 V15:20,22 V16:79 V17:5 V18:16,29,35,89 V19:76,81,88 V20:18,34,92 V21:32 V24:5,26 V25:19,45 V27:20 V30:23

Glaréole auréolée V2:115,145 V4:57,66 V5:68 V6:16 V7:22,80 V8:56,91 V9:110 V10:55,146,187 V12:88 V13:14,58 V17:16 V18:5,25,29,35,126 V19:25 V21:99 V22:3,5,12,64 V25:19,42 V28:20,24,94

Glaréole grise V2:145 V3:18 V5:68 V6:16 V7:80,126 V8:24 V9:110 V10:55,146,187,202 V11:67 V12:41,86 V13:54,58 V15:20,22 V17:16 V21:32 V23:96,98,106 V24:33 V25:19,45 V27:62 V30:40

Gobe-mouches à collier V2:45 V3:26,78 V10:111 V11:149 V12:48 V16:43 V21:4

Gobe-mouches à demi-collier V16:43 V20:25 V21:4

Gobe-mouches à gorge grise V7:47 V10:196 V12:80 V16:43,117 V18:130 V20:25 V21:125 V25:91 V27:67,123 V28:122

Gobe-mouches à lunettes blanches V1:27 V7:47 V10:170 V16:25,34 V18:8 V19:65 V20:5,11,25 V21:88,104 V22:71 V23:34 V27:103,123 V28:101,121 V29:76 V30:118,130

Gobe-mouches à queue blanche V25:106

Gobe-mouches à sourcils blancs V4:67 V7:47 V8:10 V10:170,195 V13:21 V16:44,85 V17:10,18 V20:109 V21:112 V22:4,19,71 V26:5 V27:67 V28:30,101 V29:26,76,83

Gobe-mouches à tête rousse V7:48 V1:53,63 V3:78 V10:170,196 V13:65 V14:5 V16:26,118 V20:11,23 V21:105,112 V22:71 V23:34,82 V25:91 V27:67,107-8 V28:101,127 V29:26

Gobe-mouches ardoisé V1:53 V7:47 V10:170 V12:80 V13:20,64 V14:5 V16:25,117 V20:11 V23:34 V24:30 V28:101,122 V29:85 V30:17

Gobe-mouches ardoise de Fischer V24:19

Gobe-mouches bleu V1:28 V3:78 V4:60 V5:30,70 V7:48,127 V8:18,24 V9:91 V10:112,170,196,220 V11:34 V11:132 V12:49 V17:80,94 V20:3,11,109 V22:19,71 V23:34 V24:19 V25:27,106 V27:89,97,102,104-5 V28:50,101 V29:95 V30:118,126

Gobe-mouches caronculé à collier V1:28,40,53 V2:20,68,119 V3:78 V4:67,102 V5:30,70 V7:48 V8:5,18,24 V9:91 V10:112,170,196 V11:58,132 V12:49 V13:65 V15:25,41 V16:26 V17:80,94 V18:8,42 V20:11 V22:19,71 V23:34,52 V24:19 V25:27 V27:67,89,97,102,104-5 V28:30,50,51,101,140 V29:27 V30:11,118,126

Gobe-mouches caronculé à cou noir V21:124 V23:34 V27:8 V28:101

Gobe-mouches caronculé à front blanc V24:19,21 V25:106 V30:11

Gobe-mouches caronculé à gorge noire V25:106 V29:95

Gobe-mouches caronculé à joues rouges V1:63 V4:50 V7:48,127 V10:170 V16:26 V17:62,94 V21:105,124 V27:8,16 V29:77

Gobe-mouches caronculé à taches blanches V3:50 V7:48 V10:196 V11:104,112 V12:81 V13:21 V14:5 V20:25 V21:5 V23:34 V25:92 V27:67,123 V28:101

Gobe-mouches caronculé à ventre doré V1:53 V3:50 V7:48 V13:21,65 V16:26 V17:99 V21:116 V23:34 V27:67,123

Gobe-mouches caronculé châtain V1:53,63 V3:50 V7:48,127 V9:91 V10:170,196 V11:112 V12:17 V13:21,65 V16:26,44,117 V17:62 V20:11,25 V21:89,105 V22:71 V23:34,82,97,104 V27:67 V28:30,101,122-3,129 V29:27,77,82 V30:17

Gobe-mouches cendré V7:47 V8:6,10,18 V10:170,195 V12:80 V14:5 V16:25,117 V20:11 V21:4,104,125 V23:34

Gobe-mouches chanteur V1:53 V7:48 V10:196 V12:17,80 V13:65 V14:5 V16:26 V17:22,87 V20:11 V21:88,105 V23:34 V28:30,101,122,128 V29:84 V30:26

Gobe-mouches de Böhm V12:90

Gobe-mouches de Cassin V1:53,63 V4:67 V7:46 V8:24 V10:111,195 V11:58 V12:11 V13:20,64 V16:85 V17:17,63,67,80 V18:120 V22:5,7,19,71 V23:34,82,84 V25:26 V26:9 V27:67,108 V28:30,101 V29:26 V30:162

Gobe-mouches de Seth-Smith V10:195 V11:104,111 V13:20,64 V14:5 V23:34,82 V27:67 V30:162

Gobe-mouches de Tessmann V7:47 V12:90 V24:30 V28:122

Gobe-mouches des marais V1:27 V2:119 V3:26,78 V5:29,70 V7:47,70,138 V8:91 V10:111,195 V11:58 V17:79,81 V18:8,24,42 V19:65 V20:109 V21:40 V22:71 V25:26 V27:89,97,104-5 V28:140,141 V30:118

Gobe-mouches du Gambaga V3:77 V7:47 V10:204 V12:11,80,90 V19:65 V22:7,19,71 V28:101 V29:76 V30:129

Gobe-mouches du Lendu V12:90

Gobe-mouches d'Ussher V4:102 V7:47 V10:170 V11:104,111 V12:48,90 V16:117,122 V18:24 V21:105 V27:8,118,123 V28:122,128,129 V30:129

Gobe-mouches écorcheur V1:53 V3:78 V7:48 V8:2,11,18,65 V10:170,196,204 V12:80 V14:5 V16:10,25,85,117 V17:19-23 V21:88,90 V23:34 V25:92 V27:67,107-8,123 V28:101,122 V29:76,83

Gobe-mouches forestier V1:53 V7:47 V8:6,18 V10:195 V11:111 V13:20,65 V16:43,85,117 V17:22,62 V21:88,90,104 V22:71 V23:33,82,98,100 V27:38,67 V28:101,121,128,130 V29:26,76,83 V30:17

Gobe-mouches fuligineux V1:53 V10:195 V11:111 V13:64 V14:5 V17:22 V20:11 V23:34,82 V27:8,67 V28:101 V30:17

Gobe-mouches gris V1:44,53,63 V2:20,23,45 V3:77 V6:62 V7:46,70,124 V8:18 V9:10,15,91,117 V10:111,170,195 V11:33,58 V12:17,48 V13:64 V14:46,57 V15:23,43 V16:25,117,124 V17:63,67,79,94 V18:8,24,103 V19:65,77,92 V20:11,109 V21:40,104 V22:71,83 V23:34 V24:7 V25:26,91 V27:67 V28:30,63,65,101,122 V29:26,76 V30:46,118,129

Gobe-mouches huppé à tête noire V1:53 V7:49 V10:170,196,204 V11:104,112 V12:81 V13:21,65 V14:5 V16:26 V20:25 V23:35 V24:30,32 V27:67 V29:26

Gobe-mouches huppé à ventre blanc V9:91 V12:49 V23:8,35 V29:95,97

Gobe-mouches huppé noir V1:63 V7:48 V10:170,196 V12:81 V13:21,65 V15:75,78 V16:26,44 V21:105 V23:35 V25:91 V27:67 V28:101 V29:26,85

Gobe-mouches nain V18:77,104

Gobe-mouches noir V1:27,44,63 V2:45,71 V3:26,39,77 V4:83 V6:62,74,90 V7:47,70 V8:18,20,65 V9:15,56,91,117 120 V10:111,151,170,195 V11:33,149 V12:48 V14:46,57 V15:44 V16:25,43 V17:62,94 V18:27,42,103 V19:65,77,92 V20:11,25,109 V21:40 V22:3,19,71,83 V23:8,114 V28:101,140 V29:26,45,76,95 V30:75,118,129,162

Gobe-mouches noir austral V20:24,27

Gobe-mouches noir du Kivu V12:90

Gobe-mouches noir du Nimba V7:47 V9:60 V12:52,55,80 V16:25 V17:99 V26:22

Gobe-mouches olivâtre V7:47 V9:60 V11:104,111 V12:80 V13:20,64 V14:6 V16:25,117,122 V17:99 V21:125 V23:34 V27:67 V28:4,121,127

Gobe-mouches pâle V1:27,40,63 V2:20 V3:26,78 V5:70 V7:48,70,102 V8:65 V9:91,117 V10:111,170,195 V11:34,71,93 V12:49 V15:44 V16:44 V17:79 V19:92 V20:109 V21:40 V22:3,18,71 V25:26 V26:6 V27:28 V28:50,122,140 V29:76 V30:17,46,118,126

Gobe-mouches paradis V1:28,53,63 V2:20 V3:26,79 V4:60,67,102 V5:30,70 V7:49,71 V8:18,20 V9:91 V10:112,170,196 V11:34,58 V12:49 V13:65 V15:15,20,23 V16:26 V17:62 V18:19,42,130 V19:79,93 V20:11,109 V21:40,89 V22:71 V23:8,35,82 V24:7,19 V25:27 V27:38,67,97 V28:101,140-141 V29:26,45,77 V30:118,126

Gobe-mouches paradis à ventre roux V1:53,63 V3:79 V4:67,102 V5:30 V6:72 V7:49,127 V8:65 V9:91,117 V10:170,196 V11:139,141 V13:21,65 V16:26,44 V17:62,68,80,81 V18:42 V20:109 V21:89,105,116 V22:19,71 V23:27,35,94,95,97,98,101,102 V24:7 V27:38,67,108 V28:30,50,101,117,122,123,129,140 V29:26,45

Gobe-mouches paradis de Bedford V12:90 V23:82,84 V28:5

Gobe-mouches paradis de São Tomé V10:208,211 V11:139 V19:26 V23:95,99,102

Gobe-mouches paradis du Congo V3:97 V6:71 V20:14 V27:3,97,108 V28:101 V30:17

Gobe-mouches sombre V9:91 V12:48 V16:43 V23:8,34 V24:19 V25:91 V28:101 V29:95,97

Gobe-mouches soyeux à joues noires V9:91 V10:196 V16:44 V20:4,5,11 V23:8,10,34 V28:101 V29:95

Gobe-mouches soyeux à tête grise V11:112 V15:75 V23:10 V27:53,67,72-3

Gobe-mouches soyeux d'Angola V12:49,90 V30:17

Gobe-mouches soyeux du Sénégal V1:27 V2:20,24 V3:26,62,69,78 V4:60,67 V5:70 V6:9,62 V7:48,71 V8:24 V10:112,170 V11:34,58,132 V12:49 V15:20,22 V17:80,94 V18:8,42,104 V19:74,75,93 V20:109 V22:19,71 V23:8 V25:27 V27:8,97 V28:50,101 V29:77,81 V30:118,126

Gobe-mouches soyeux molitor V30:17

Gobe-mouches-drongo V1:27 V2:118 V3:26,78 V4:67,102 V5:29,70 V6:19 V8:5,18,65 V10:111,170,195 V11:34,58 V12:49 V15:11 V17:62,79,94 V18:42 V19:74,75,92 V20:3,11,24,27,109 V22:5,19,71 V23:52 V25:26 V7:47,70 V27:97 V28:101,140 V30:118,126

Gobe-mouches-mésange V1:63 V3:78 V5:70 V7:47,102,124 V8:5,18,65,89 V10:111,195 V12:48,80 V13:64 V15:44 V16:117 V17:89,94,99 V18:29,42,130 V20:11,25,109 V22:19,71 V23:34 V25:26,91 V26:5 V27:67,97 V28:50,101,122 V29:26,76,81 V30:26,118,162

Goéland à bec cerclé V17:26

Goéland argenté V2:64,145 V4:81,99 V6:48,82 V20:93

Goéland atricille V25:98

Goéland brun V2:52,64,145 V3:18 V4:72,75,81,89,99 V6:48,82 V7:22 V8:56 V10:56,162,188 V12:70 V16:36,8 V18:24,91 V20:94 V21:33 V27:62 V28:16,25,33 V29:129

Goéland cendré V17:26

Goéland d'Audouin V6:34,49,82 V7:156 V17:26,102 V20:92 V29:129

Goéland leucophée V20:93

Goéland railleur V2:63,145 V4:81 V6:49,82 V10:56 V12:70,86 V17:26 V18:24,91 V20:93,94 V25:97

Gonolek à tête noire V15:23 V21:40 V30:49

Gonolek à ventre blanc V2:19,24,52 V4:59 V5:29 V6:74 V7:37,102 V8:17,64 V9:86,115 V10:155,166,192 V12:45 V13:63 V15:40,77 V16:20,84 V17:68,80 V18:40 V20:12,103 V22:7,20,72 V23:9,52,114 V24:20 V27:89,98,104 V28:63,65,102 V29:74,78 V30:120,128

Gonolek à ventre jaune V9:86 V12:34,45 V23:9 V29:96,97

Gonolek de Barbarie V1:27 V2:52,54,67,119 V3:22,68,90 V4:23 V5:29,71 V6:63 V7:37,69,86 V9:115 V10:90,166 V11:28,55,97-98,132 V12:45 V14:57 V15:14 V17:80 V18:18,40 V19:93 V21:40 V22:20,72 V23:52 V25:27 V27:98 V28:63,65,102,137,140,142 V29:120 V30:46,120

Gonolek de Lühder V1:52 V9:86 V14:4 V20:12 V23:37 V28:102

Gonolek de Verreaux V4:67 V10:155 V12:89 V15:41 V17:95 V23:114

Gonolek du Gabon V27:68 V30:12

Gonolek fuligineux V7:37 V10:166 V11:104,111 V13:63 V16:20,39,84,112 V18:131,154 V27:68,123 V28:102 V29:85

Gonolek noir de Fülleborn V9:86 V11:110 V12:45 V23:9,37 V24:20

Gorge-bleue à miroir V1:27 V2:42 V3:24 V4:83,105 V5:78 V6:60 V8:91 V10:102 V12:86 V18:99 V19:77,91 V20:42,47-49 V25:60

Grand Bulbul à gorge jaune V2:52,117 V3:24,77 V4:59 V6:19 V7:41,70,102,139 V8:5,17 V9:86,116 V10:168,194 V12:46 V13:63 V16:22 V17:78,93 V18:29,41 V20:9,105 V22:4,17,69 V23:8,30,81 V24:7 V27:89,95,102,104-5,108 V28:99,139 V30:115

Grand bulbul huppé V1:52 V7:41,124 V10:168 V13:17 V16:22,114 V17:55,61 V18:7 V21:104 V22:69 V27:38 V28:29,120,129 V29:25

Grand Calao d'Abyssinie V1:26,147 V2:34,66,154 V3:21 V4:22 V5:28,69 V6:18 V7:33,69 V10:77,155,165,190,220 V11:53,145 V12:43 V15:11,89 V18:38 V19:90 V20:100 V21:36 V22:15,67 V23:51,53 V24:6 V25:23 V30:113

Grand Cormoran V2:57 V3:8,12 V4:94 V6:38,81 V7:9 V9:66-79 V10:10,158,184 V12:63 V15:20,22,70 V18:23,78 V20:80 V21:6,43 V22:60 V24:18 V25:43

Grand Cossyphe à tête blanche V1:27 V2:117 V3:81 V4:102 V6:19,71 V7:43 V10:102,169,220 V12:47 V17:94 V18:41 V22:4,17,69 V23:51 V24:7 V25:25 V27:89,92,96,101,104-5 V28:140 V30:109,116,125,161

Grand Gravelot V1:106 V2:51,61,141 V3:16 V4:72,74,81,89,98,105 V5:26,90 V6:45 V7:20,72,152 V8:54 V10:47,160,187,221 V11:18,118 V12:27,28,29 V13:5,58 V14:45 V15:47,71 V18:16,35,89,117,146 V19:25,88, V20:38,48,49,89 V21:32 V22:64 V25:19 V27:62 V28:24 V30:16

Grand Indicateur V1:26 V2:157 V3:21 V5:28,69 V6:18 V7:33,69 V8:17,60,61 V10:79,165,191 V11:26,53 V12:44 V15:14,73,78 V17:77,93 V18:38,95 V19:74,91 V20:100 V21:37 V22:16,68 V23:7 V25:23,60 V27:94 V28:97,139 V29:71,94 V30:10 V30:113,115,116

Grand Labbe V4:72,75,81 V6:81 V7:22 V20:92 V29:130

Grand Souimanga de São Tomé V10:208

Grand-duc à aigrettes V3:49 V5:27 V7:27 V10:189 V13:60 V14:4 V16:108 V18:6 V20:19 V21:100,112 V22:96 V23:6,23,50,53 V25:87 V27:63 V28:114 V29:22,68,83

Grand-duc africain V1:25 V2:31,116,155 V3:19 V5:27,68 V7:27,68 V8:16,58 V9:14 V10:16,67,163,189 V11:23,51,70 V12:42 V13:60 V15:14,43 V16:16 V17:75 V20:97 V21:35 V22:14,66,95 V23:6,50 V24:5,8,27 V25:21 V28:27,33,96 V29:68 V30:16

Grand-duc de Shelley V7:27 V27:118

Grand-duc de Verreaux V1:20,25 V2:155 V5:68 V7:27 V10:67,163,189 V11:51,67,91 V12:7 V15:1 | V18:6,37,92 V21:35 V22:66 V23:6,53 V24:5,8 V25:21 V27:92 V28:138 V30:42,109

Grand-duc du Sahel V30:42,109

Grand-duc tacheté V7:27 V10:163,189 V14:4 V16:108,122 V17:92 V18:127 V21:3 V27:63

Grande Aigrette V1:23,31,49,94 V2:57,119 V3:12,104 V4:65,72,74,80,85,89-91,96 V5:66 V6:39 V7:10,66,75,125 V8:43 V9:70-79,107 V10:13,158,184,209,210,215 V11:12,44,128 V12:1,27 V13:56 V15:12 V16:13 V17:5,16,71 V18:32,58,82,115,116,145,149,150 V19:38,85 V20:80 V21:25 V22:9,60 V25:15,43,108 V27:23,60 V28:12-13,22,137 V29:19 V30:4,5,34,99

Gravelot à collier interrompu V1:106 V2:61,141 V3:17 V4:81,91 V6:45 V7:20,72 V8:54 V10:48,160,221 V11:119,120,121 V12:68 V15:68,71,77 V18:24,89,146 V19:25,73,88 V20:89 V21:32 V24:4

Gravelot à front blanc V2:51,141 V3:17 V7:20,80 V8:54 V10:48,187 V11:18,90,118 V13:58 V15:71 V17:16,91 V18:24,117 V19:25,88,97 V20:89 V22:64 V27:62 V30:7,40

Grèbe à cou noir V3:54 V4:107 V11:104,105 V13:40 V18:110 V20:78 V30:34

Grèbe castagneux V1:36,93 V2:57,70,127 V3:11 V4:80 V7:8,66 V10:10,184 V11:11,44,90 V12:26,27,39,63 V13:14,40,41 V14:44 V15:12 V16:12,77 V17:5,98 V18:78,125 V19:85 V20:78 V21:24 V22:59 V23:4,79 V27:21,60 V29:19

Grèbe huppé V2:127 V10:10 V18:110

Grébifoulque d'Afrique V1:24,50,59 V2:115,140 V3:16,106 V4:46,56,66 V5:25 V6:16,70 V7:19,67,79 V8:5,19,23 V9:109 V10:42,160,186 V11:90 V13:14,58 V16:14 V17:10,16,73 V18:117 V20:87 V21:49 V22:11,63 V23:5,49 V25:18 V27:62,88,91,104-5 V28:24,94,113,138,141 V29:21,67 V30:104,130

Grimpereau tacheté V2:20,24 V3:26 V4:68 V7:49,64,71 V10:170,193,204 V22:19,71 V27:9 V28:102 V29:77 V30:119

Grive de São Tomé V10:208,211 V30:77-80,

Grive fourmilière à queue blanche V1:52 V7:43,102 V10:169,194 V13:19 V16:23,41,115 V17:61 V21:104 V22:69 V23:30,98,103 V27:66 V28:4 V29:25,84

Grive fourmilière à queue rousse V10:194 V14:5 V17:103,104 V21:4 V27:66 V28:4,99,104

Grive fourmilière roux V7:43 V10:169 V13:19 V16:23,115 V17:61,87 V19:23 V21:104 V23:31,82,98,101 V24:38 V25:90 V27:66,123 V28:99,120,129 V29:74,82

Grive grisâtre V1:27,40,52,63 V2:19,52,117 V3:24,79 V4:102 V5:29,54,70 V6:19 V7:43,70,102 V8:6,18,20,24 V9:88,116 V10:102,169,194 V11:31,57,71,132 V12:47 V13:64 V14:2,5 V15:15,41 V16:23,85 V17:61,78,94 V18:41 V19:74,75,91 V20:9,106 V21:88,113,124 V22:17,69 V23:8,31,52 V24:1,7,8,12,30 V25:25,60 V27:66,95,112-3 V28:50,63,100 V29:26,68,74,81,95 V30:17,115,125

Grive musicienne V3:79 V5:54 V6:58 V10:194 V21:10

Grive olivâtre V5:54 V9:88 V10:194 V14:2,5 V21:124 V24:19

Grive terrestre de Crossley V12:89 V20:29 V23:31

Grive terrestre de Fischer V23:114

Grive terrestre du Cameroun V13:19,20 V27:7,53,66,72 V28:100

Grive terrestre grise V7:43 V10:194 V13:19 V14:5 V16:122 V22:69 V23:114 V27:118 V29:25

Grive terrestre orangée V11:111 V12:47

Grive-akalat à dos roux V9:88 V28:101

Grive-akalat à poitrine grise V9:88 V11:125,126 V12:49 V23:9,35

Grive-akalat à tête noire V1:53 V4:67 V7:43 V12:78 V13:19,64 V16:23,41,115 V17:99 V19:36 V21:105 V23:35 V27:68,123 V28:101

Grive-akalat brune V3:76 V6:91 V7:43 V8:10,18,20 V9:88 V10:169,194 V12:78 V16:23,41,115 V17:61 V18:41 V19:26,36 V20:106 V21:89,105 V22:71 V23:35 V27:67,108 V28:30,101,123 V29:27,77,131

Grive-akalat de Puvel V1:63 V3:76 V7:43 V8:10,18,20 V10:169 V17:56,61 V19:34-6 V21:89,91 V22:19,71 V27:108 V28:49-50,101 V29:77,83 V30:162

Grive-akalat du Libéria V7:43 V12:55,78 V16:116,122 V17:61,89,94,99 V21:89,93,97,105 V26:22 V29:83

Gros-bec à front blanc V1:40,64 V7:51 V9:94 V10:197 V13:65 V15:75 V16:27,45,86 V17:99 V18:8 V20:13 V21:107 V22:73 V23:40 V24:20 V28:32

Gros-bec à front rouge V12:90 V20:15,27,28 V27:1,4,9

Gros-bec à tête rouge V21:5

Grosbec de São Tomé V10:208 V18:63

Gros-bec ponceau à ventre brun V3:97 V7:53 V12:90 V16:120,122 V16:28 V17:89,96,99 V20:111 V21:107 V22:4,21,74 V27:108

Gros-bec ponceau à ventre noir V1:54 V2:20 V4:47 V10:197 V12:17 V15:33,35 V18:8 V27:69

Gros-bec sanguin V1:54,64 V3:97 V6:91 V8:5,11,18,20,45,67 V9:93 V10:172,197 V12:94 V13:22 V15:33,35 V16:28,47,120 V17:62 V18:43 V20:13,27,111 V21:5,90,91,107 V22:22,74 V23:40,53 V25:60 V7:54,102 V26:5 V27:69,108 V28:103 V29:28,80

Grue cendrée V10:42,67,163

Grue couronnée V1:19,24,89,103 V2:60,115,140 V3:11,16,106 V4:21 V5:25,67 V6:16,44 V7:18,72,79 V8:24,53,69 V10:43,154,160,187 V14:2,4 V15:13 V18:16,34,88 V20:87 V21:31,45 V22:11,63 V23:48 V24:4 V25:10,18,45 V28:15 V30:39,104

Grue demoiselle V1:103 V21:7

Guêpier à collier bleu V3:36,38 V6:95-96 V6:95-96 V10:164,190 V12:34,43 V13:61 V21:9 V23:7,25 V26:6 V27:64 V28:97 V29:94 V30:9

Guêpier à front blanc V2:73 V14:63 V15:77 V30:9

Guêpier à gorge blanche V1:26,51,60 V2:18,23,33,52,116,153 V3:20 V4:58,67,100 V5:4,69 V6:18,54 V7:30,83 V8:8,16,19,24,60 V9:9,14,113 V10:73,164,190 V11:25,52,64,131 V12:43 V13:13,16,54,61 V15:14,43,76 V16:17,83,110 V17:60,92 V18:18,38,56,94,128 V19:81,90 V20:8,99 V21:36,86,101 V22:67 V23:7,25,50 V24:6 V25:23 V27:26,64 V28:28,62,97,115 V29:23,70,112,118 V30:43,49,50,111

Guêpier à gorge rouge V1:26 V2:73-75,119,153 V3:21,36,38,103 V5:27,69 V6:23,24,54 V7:30,68,83,136 V8:40-41 V9:113,129,130 V10:74,164,190,220 V11:25,52 V12:8,43 V14:46,63 V15:14,61-67,77 V17:76 V18:38 V20:99 V21:36 V22:15,67 V25:23 V27:94,101 V30:111,125

Guêpier à queue d'hirondelle V2:66 V3:21 V4:58 V5:27 V7:31,68 V8:5,16,60,89 V10:164 V11:70 V12:43 V15:10,20,23,77 V17:67,76,92 V18:37 V21:9 V22:3,15,66 V27:6 V28:139 V29:70 V30:111,125

Guêpier à tête bleue V1:51 V2:153 V7:31 V10:164,190,202 V11:109,147 V12:74 V13:13,16,61 V16:17,83,109 V21:101 V27:107

Guêpier à tête noire V3:51 V4:43-44 V5:23,55 V6:70,71 V10:190 V12:89 V13:61 V16:8 V24:28,32 V27:64 V30:17

Guêpier de Perse V3:31,34,35,37,38,52 V7:30 V8:23 V9:113 V11:2 V16:83 V17:5,63,67,76 V18:18,38,94 V20:99 V21:36 V22:67 V25:23 V30:17

Guêpier d'Europe V2:33,66,73,152 V3:20,34,35,37,38 V6:54 V7:30,97-100 V8:8,16 V9:14,56,113 V10:72,150,164 V12:8,35,43 V14:46 V17:60,92 V18:38,94,128 V19:77,90 V20:8,99 V21:3,43 V22:3,15,67 V23:7,25 V28:62,66 V29:70 V30:111,115

Guêpier d'Orient V1:26 V2:33,66,153 V3:11,20,35,37,38 V5:69 V6:54 V7:30,83 V9:14 V10:72,190 V11:24,52,70 V14:56 V15:14 V17:76 V18:94 V19:90 V20:99 V21:36 V22:67 V25:23 V29:118 V30:43,128

Guêpier écarlate V1:26 V2:18,33,66,73,76,116,153 V3:20 V4:58 V5:27,64,69 V6:18,23-30,54 V7:30,68,83,136 V8:24 V9:113,129,130 V10:73,164 V11:24,52 V12:8,43 V15:10 V16:17 V17:76 V18:94 V19:79,90 V20:99 V21:36,37 V22:3,15,67 V23:7,50 V24:6 V25:23 V30:43,111

Guêpier gris-rose V1:51 V2:52 V7:30 V10:190 V12:8,89 V14:4 V16:2 V21:9,86 V23:50 V27:1,4,7,64,72 V28:62,66 V30:17,60,128

Guêpier malgache V2:66,76,153 V3:20,31-38 V4:100 V6:54 V10:72,164,190

Guêpier montagnard V10:190 V21:9 V24:18

Guêpier nain V1:26 V2:66,74,153 V3:20 V4:58,67,100 V5:27,69 V6:18,23-30,54 V7:30,68,83,138 V8:24,60 V9:129 V10:74,164,190,220 V11:,25,52 V12:43 V15:10,23,44,66 V16:17,83 V18:18,37,94,128 V20:8,99 V21:36,101 V22:15,66 V23:25,50 V25:23 V27:16,94 V28:27,62,97,115 V29:23,69,112,118 V30:9,43,111,128

Guêpier noir V1:48 V2:153 V6:95-96 V7:31 V10:164,190 V12:8,89 V13:16,61 V16:17,83,109 V18:24 V21:101 V23:25 V26:5 V27:64,107 V28:27,97,115 V29:23 V30:160

Guifette leucoptère V1:19,25,109 V2:64,146 V3:8,18,106 V4:72,75,82,99 V5:26 V6:50,83 V7:23,81 V8:57,90,91 V10:57,162,188 V11:21,90 V15:13 V16:36 V18:24,36,91 V19:77,89 V20:95 V21:34 V24:27 V25:20,46 V28:16,25 V30:16,41

Guifette moustac V1:108 V2:52,64,147 V3:18,106 V4:82,99 V6:50,83 V7:23 V10:57,162 V10:202 V11:21 V12:70 V15:11 V18:36,91 V21:34 V22:29 V27:3,5,6,21 V28:16 V30:41

Guifette noire V1:19,25,109 V2:52,53,64,146 V4:46,82 V6:50,74,83 V7:23 V8:57 V10:57,162 V11:90,107,129 V16:80 V18:17,91 V19:109 V20:95 V21:34 V25:20 V27:21,63 V28:25 V30:16

Gymnogène d'Afrique V1:23,49,98 V2:59,114,137 V3:14,105 V4:56,66 V5:25,67 V6:70 V7:12,66,114 V8:15,24 V9:108,122 V10:29,159,185 V11:14,46 V12:39 V13:14,57 V14:55 V15:43 V16:13,105 V17:16,59,72,81 V18:16,33 V19:79,86 V20:3,6 V21:29,85,98 V22:10,62 V23:4,20,48,80 V24:4 V25:16,44,47 V27:61 V28:23,93,112 V29:20,29,66,93,122 V30:6,37,60,102

Gypaète barbu V29:50

Gyps africain V1:23,97 V2:59,133 V3:14,105 V4:20,56,66 V5:25,66 V6:4l V7:12,66,77 V8:15 V9:108 V10:27,159,185 V11:46,69,72 V12:39 V15:12 V17:72,91 V18:16,33,85 V19:26,86 V20:83 V21:29 V22:5,10,31-33,62 V23:4,20,47,58,59 V24:4,8,25 V25:16,44 V28:93,138 V29:93,110,114,122 V30:37,51,102,157