b

 

baboecala Bradypterus V3:24 V7:44 V23:31 V27:46-47

badia Halcyon V1:51 V7:30 V10:164,190 V13:16,61 V16:17,108,115 V18:6 V21:101 V23:10,24,81 V27:64 V28:96 V29:23

badiceps Eremomela V1:63 V7:46 V8:65 V9:131 V10:170 V12:79 V16:25,116 V20:10,23,24 V21:4,104 V23:32,82,97,103 V27:67 V28:100,121,130

badius Accipiter V1:23,37,99 V2:17,51,59,119,137 V3:14,105 V4:97 V5:67 V6:43 V7:13,66,77 V8:15 V9:108 V10:31,159,185 V11:15,46,69,129 V12:3,40,66 V13:57 V14:55 V15:13,43 V16:13 V17:59,72,91 V18:34 V19:80,86,102 V20:84 V21:29,85,99 V22:10,62 V23:5,48 V24:4,25 V25:17,45 V27:23 V28:23,33,60,93 V29:122 V30:22,38,102

Baeopogon clamans V13:18 V21:4 V25:89 V27:66

Baeopogon indicator V1:52,62 V4:67 V7:41 V8:6,9,12,17,64,77 V10:168,194 V16:22,40,114 V17:61,98 V20:14 V21:103 V22:69 V23:29 V27:66 V28:29,99,119,129 V29:73 V30:161

baglafecht Ploceus V1:135,141 V9:94 V10:197 V11:113 V12:34,50 V14:6 V16:45 V23:9 V24:20 V25:92 V29:96 V30:162

bairdii Prinia V9:90 V10:195 V13:64 V16:43 V20:10 V23:33 V27:66 V28:100

balaenarum Sterna V2:52,53 V8:57,68 V12:5,70,86 V27:62,70 V30:7

Balaeniceps rex V10:184

Balearica pavonina V1:19,24,89,103 V2:60,115,140 V3:11,16,106 V4:21 V5:25,67 V6:16,44 V7:18,72,79 V8:24,53,69 V10:43,154,160,187 V14:2,4 V15:13 V18:16,34,88 V20:87 V21:31,45 V22:11,63 V23:48 V24:4 V25:10,18,45 V28:15 V30:39,104

ballmanni Malimbus V1:4-12 V3:55 V7:52 V12:55 V16:12,27,86

bamendae Apalis V28:100,104

bangwaensis Bradypterus V23:8 V29:95

bannermani Ploceus V6:5 V11:104,113 V12:50 V23:9 V25:92 V29:96,97

bannermani Tauraco V6:5 V7:156 V12:89 V23:6,11 V29:93

barbarus Laniarius V1:27 V2:52,54,67,119 V3:22,68,90 V4:23 V5:29,71 V6:63 V7:37,69,86 V9:115 V10:90,166 V11:28,55,97-98,132 V12:45 V14:57 V15:14 V17:80 V18:18,40 V19:93 V21:40 V22:20,72 V23:52 V25:27 V27:98 V28:63,65,102,137,140,142 V29:120 V30:46,120

barbatus Apus V15:43,90-91 V23:6,10,24,81 V24:32 V29:93 V30:168

barbatus Criniger V1:52 V7:41,124 V10:168 V13:17 V16:22,114 V17:55,61 V18:7 V21:104 V22:69 V27:38 V28:29,120,129 V29:25

barbatus Gypaetus V29:50

barbatus Pycnonotus V1:27,40,52,62 V2:19,40,52,68,119,150 V3:24,77 V4:67,101 V5:29,70 V6:58 V7:40,70,85 V8:12,17,20,53,77 V9:8,15,85,116 V10:97,167,194,220 V11:30,56,132 V12:10 V13:63 V14:57 V15:15,41,95-96 V16:22 V17:61,78 V18:19,40,98 V19:91 V20:3,9 V21:38,88,97,100,104 V22:3,17,69 V23:8,30,51,82,83,98,103 V24:7,19,28 V25:25 V26:5 V27:38,66,95 V28:29,63,99,120,129,139 V29:25,74,94,107 V30:10,44,115,125

barratti Bradypterus V9:89

Bartramia longicauda V12:20,23 V14:7,8

bassana Sula V2:57 V4:72,74,80,89 V6:38,81 V18:23 V20:79 V29:129

batesi Apus V3:49 V7:29 V8:6,7,16 V10:189 V11:104,108,147 V12:89 V20:20 V21:8 V23:6,10,24,110 V25:88

batesi Caprimulgus V10:189 V12:89 V14:4 V15:68,73,78 V20:19 V27:64 V28:48

batesi Nectarinia V1:48 V3:50 V7:50 V12:81 V13:21 V16:118 V20:25 V21:5 V23:36 V24:31 V29:27

batesi Ploceus V3:49 V12:90 V23:18,39

batesi Terpsiphone V10:196 V13:65 V14:5 V16:44 V23:35 V26:5 V27:3,4

Bathmocercus cerviniventris V7:46 V10:195 V13:64 V14:5 V16:12,24 V26:22

Bathmocercus rufus V20:22 V23:31 V27:53,66,72 V28:100

Batis minima V11:112 V15:75 V23:10 V27:53,67,72-3

Batis minor V9:91 V10:196 V16:44 V20:4,5,11 V23:8,10,34 V28:101 V29:95

Batis minulla V12:49,90 V30:17

Batis molitor V30:17

Batis orientalis V5:29 V6:71 V10:196 V12:90 V15:15 V21:22,40 V27:8

Batis poensis V7:48 V12:81 V15:75 V16:117,122 V20:25 V21:4 V23:34 V27:73 V28:123

Batis senegalensis V1:27 V2:20,24 V3:26,62,69,78 V4:60,67 V5:70 V6:9,62 V7:48,71 V8:24 V10:112,170 V11:34,58,132 V12:49 V15:20,22 V17:80,94 V18:8,42,104 V19:74,75,93 V20:109 V22:19,71 V23:8 V25:27 V27:8,97 V28:50,101 V29:77,81 V30:118,126

baumanni Phyllastrephus V1:48 V7:41 V12:89 V21:66 V29:61,62,64,73,83,85,130,131

beaudouini Circaetus V1:20 V2:136 V3:65,105 V7:13,66 V10:30,159,185,218 V11:46 V12:39,88 V19:86 V20:84 V21:6,22,29 V22:3,10 V23:4,10,48 V25:16,44 V27:15 V28:23 V30:30,37,52,95,102,159

bedfordi Terpsiphone V12:90 V23:82,84 V28:5

bellicosus Polemaetus V1:23,99 V2:17,114,135 V3:15,105 V4:56 V5:25,67 V6:16,42 V7:14,58,67,78,137 V8:24 V9:13 V10:33,153,159,186 V11:47,155 V12:40 V15:13 V17:55,59 V18:5,34,86 V19:87 V20:85 V21:30,51 V22:10,62 V23:5,53 V25:17,42 V29:66,111,122 V30:103

bengalensis Sterna V6:49,83 V18:24 V20:94

bengalus Uraeginthus V1:28 V2:48,69 V3:28,99 V6:66 V7:54,72,88 V9:94,119 V10:126,172,198,220 V11:37,60,133 V12:51 V14:58 V15:16 V17:83,96 V18:43,105 V19:66,94 V21:41 V22:22,74 V25:29 V27:100 V28:104,141 V29:112,121 V30:48,124

benghalensis Rostratula V1:59,108 V2:52,142 V3:17,106 V5:26,68 V7:22,67,80,126 V8:56,90 V10:54,154,161,187,202 V11:20 V12:67 V15:20,23 V16:15,36 V18:88 V19:87 V20:92 V21:32 V22:4,11,63 V25:19,42 V30:105

bernicla Branta V4:80 V21:114

biarmicus Falco V1:24,101 V2:17,133 V3:15,53,105 V4:80,91 V5:67 V6:43 V7:16,67,78 V8:16 V9:7,13 V10:36,186 V11:16,47,69,123,129 V12:17,40 V14:56 V15:13 V16:14 V17:59,72,98 V18:34,87 V19:87 V20:86 V21:30,85,99 V22:11,63 V23:5,21,48 V24:26 V25:17,53 V27:113-5 V28:112 V29:20,66,93,122 V30:39,49,50,55,62,104,128

Bias musicus V1:53 V7:48 V10:196 V12:17,80 V13:65 V14:5 V16:26 V17:22,87 V20:11 V21:88,105 V23:34 V28:30,101,122,128 V29:84 V30:26

bicalcaratus Francolinus V1:24,37,59,146 V2:17,51,60,119,139 V3:15,105 V4:66,97 V5:67 V6:16,44 V7:17,67,78 V8:19 V9:109 V10:39,153,160,218 V11:16,47,69,129 V12:4,40 V14:56 V15:42 V16:14 V17:56,59,72,91 V18:34,87 V19:87 V20:87 V21:85,99 V22:11,63 V23:5,48 V24:4,8 V25:18,77-83 V27:90 V28:61,65,94 V29:20,66,117 V30:104

bicinctus Pterocles V6:76,77

bicolor Dendrocygna V2:59,132 V3:13 V4:105 V5:25 V7:11,77 V10:21,185 V11:13 V12:65 V15:20,22,92 V18:23,83 V19:86 V20:82 V21:27 V23:47 V25:15,42 V28:14 V30:36

bicolor Laniarius V27:68 V30:12

bicolor Nigrita V1:54,64 V3:97 V7:54,102 V8:77 V10:172,197 V11:147 V12:13 V13:22 V14:5 V15:25,44 V16:28,46,86,120 V17:96 V18:8,43 V20:13,111 V21:107 V22:73 V23:40,83 V27:69,108 V28:5,32,126 V29:28,80

bicolor Ploceus V9:94 V20:26 V21:116 V23:27,30,39 V28:103

bicolor Spermestes V1:41,54,64 V3:97 V6:20 V7:55 V8:67,90 V9:94 V10:172,197 V11:73-85 V13:66 V15:43 V16:28,47,88-93,94-99,120 V17:41-52,62,96 V20:3,14 V21:90 V23:10,41,56,83,97,104 V24:17,20,32 V25:93 V27:69,108 V28:32,104,126 V29:28,80,96

bicolor Spreo V18:134

bidentatus Lybius V1:39 V2:52,156 V4:67 V5:28 V6:71 V7:33 V8:8,17,19 V10:165,191 V11:109 V12:17,43 V16:18 V17:60,93 V20:8 V22:15,67 V23:7,26,51 V27:108 V28:62 V29:71,82 V30:24,28,160

bifasciatus Cinnyris V21:5 V30:11

bilineatus Pogoniulus V1:51,61 V7:33,102 V8:17,19,61,77 V10:165,191 V12:44 V13:17,62 V15:25,41,67 V16:18 V17:60,93 V18:38 V20:3,8,100 V21:86,102 V22:3,15,67 V23:7,26,114 V27:89,94,104-5 V28:28,97,116 V29:24,70,71,94 V30:9,17

bilopha Eremophila V6:56

binotata Apalis V17:28 V20:10 V23:33 V24:19 V25:107

binotatus Caprimulgus V7:28 V9:125-128 V10:189 V11:148 V12:89 V13:60 V15:49 V20:19,20 V24:32 V28:47-48

blanchoti Malaconotus V1:27 V2:19,52,53,119 V3:22,91,103 V5:29,71 V6:71 V7:38,69 V8:17 V9:115 V10:90,155,167,193 V11:29,55,71 V12:45 V17:80,95 V18:40 V20:104 V21:117 V22:20,72 V23:52 V25:28 V27:99 V28:63,140 V29:79 V30:120

Bleda canicapilla V1:52,62 V3:77 V7:41 V8:5,9,12,17,20,45 V10:168,194 V11:92 V15:30,31 V16:22,114 V17:61 V18:41 V21:88,97,104 V22:69 V25:89 V27:1,4,7,108 V28:29,49-51,120,128,129 V29:25,74,83

Bleda eximia V7:41 V9:86 V10:168,194 V11:104,110 V13:18 V15:52 V16:114 V21:93,97,104 V24:29 V26:22 V28:107,119,127,128

Bleda notata V23:30 V26:5,9 V27:66 V28:99

Bleda sp. V27:80,107

Bleda syndactyla V1:52 V7:41 V10:194 V13:18,18,64 V16:22,114 V17:98 V21:87,90,104 V27:66 V28:99,119 V29:25

blissetti Dyaphorophyia V1:63 V4:50 V7:48,127 V10:170 V16:26 V17:62,94 V21:105,124 V27:8,16 V29:77

bocagei Amaurocichla V10:208,212,215 V18:63 V25:101-2

bocagei Malaconotus V9:86 V10:193 V15:76,78 V20:12,26 V23:37 V28:102

bocagei Nectarinia V12:90

bocagei Sheppardia V6:5 V23:31 V29:74

boehmi Muscicapa V12:90

boehmi Neafrapus V12:89

boehmi Sarothrura V1:59 V23:65

bollei Phoeniculus V1:61 V2:154 V6:7 V7:32 V13:61 V16:17,83,110 V17:98 V21:101 V22:67 V23:7 V27:107 V28:115

bonapartei Gymnobucco V10:191 V13:62 V16:37 V18:128 V20:8 V27:65,72 V28:97

bonelli Phylloscopus V1:44 V2:44,71 V3:25,39,84 V4:73,75-78,83,84,89 V6:61 V7:139 V10:107 V11:32 V14:57 V18:103 V19:92 V20:47-49,108 V21:39 V22:81 V30:46

borin Sylvia V1:44,53,63 V2:19,43,44,52,71 V3:25,39,82 V4:106 V5:78 V6:60,90 V7:44 V9:15,56,89,117 V10:105,169,195 V11:32 V12:17,48 V14:46 V16:24,42 V17:61,94 V18:24,102 V19:65,92 V20:10,48,49,107 V21:39,63 V22:70,82 V23:8,32 V27:67 V29:75,95 V30:11,26,46,75,76,117,

Bostrychia hagedash V1:23,49 V2:17,114,130 V3:13,104 V4:20,55,66 V5:24,66 V7:11,66,76 V9:107 V10:20,184,210 V11:13,45 V12:39 V13:14,56 V15:12 V16:78 V17:16,71,87,91 V18:15,33,149 V20:82 V21:27 V22:9,61 V23:47,59-61 V24:18 V25:15,44 V27:61,70,88,90 V28:22,93,137 V29:20 V30:5,101

Bostrychia olivacea V7:11 V10:186,208 V11:104,105,146 V12:64,88 V14:4 V16:104,122 V18:63 V20:17 V25:86 V27:61,70

Bostrychia rara V7:11 V10:185 V12:64 V14:4 V23:47,53,80 V25:85,86 V27:61,70,118 V28:93

Botaurus stellaris V3:12 V5:24 V6:39 V10:184 V11:67 V13:55 V14:62 V15:20,22 V16:13 V17:15 V18:4,27,81 V20:80 V21:25 V30:99

bottae Oenanthe V1:27 V2:19,41 V3:24 V3:80 V4:59 V5:29 V7:42,70 V10:99,194 V11:56 V12:47 V15:11 V19:92 V21:39 V22:6,17 V25:90

bouvieri Nectarinia V9:92 V12:34,40,90 V16:44 V20:12 V23:9,37,66 V28:102 V29:95

bouvieri Scotopelia V7:27 V10:189 V14:4 V15:68,73,78 V22:95 V24:33 V28:96 V29:22

Brachycope anomala V12:90 V21:5 V27:9

brachydactyla Calandrella V2:36 V3:53,74 V4:75-77,82,84,89-92 V5:90 V6:56 V10:82 V13:32,67 V14:57 V18:95 V20:101

brachypterus Cisticola V1:40,63 V2:19,24,53,117 V3:86 V6:19 V7:45,86 V8:64 V9:90 V10:108,169,196 V12:48 V16:24 V17:94 V18:24 V21:39 V22:18,70 V25:26 V26:9 V28:29,63,66 V29:43,44,75,81,125 V30:17,117,126

brachyrhynchus Oriolus V1:52,62 V7:38,102,123 V8:68,77 V10:167,193 V13:22,63 V16:20,39,86 V17:61 V18:24,154 V20:14 V21:89,91,106 V22:72 V23:37,82 V24:7 V26:21 V27:38,68 V28:102,125,129 V29:27

brachyura Camaroptera V1:27,40,53,63 V2:19,45,53,119 V3:26,85 V4:67,102 V5:29,70 V6:62,71 V7:46,70,86,138 V8:18 V9:90,117 V10:109,170,195 V11:33,58,71,132 V12:48 V13:64 V14:46,57 V15:15,23,41 V16:24,85,116 V17:62,79 V18:41,103 V19:92 V20:10,108 V21:39,88,104 V22:5,18,70 V23:8,33,82 V24:19 V25:26 V26:6 V27:28,67,96,103,108 V28:30,50,51,63,100,121,140 V29:26,73,76,112,119 V30:11,45,118

brachyura Sylvietta V1:27 V2:19,21,22,24,68 V3:26,69,70,85 V4:60,102 V5:29,70 V6:19,61 V7:46,70,86,102 V10:110,170,195,220 V11:33,58,71,132 V12:48 V14:28,57 V15:15,34 V17:94 V18:24,42,103 V19:74,75,92,102 V20:10,109 V21:39 V22:3,18,70 V25:26 V28:4,49-50,100 V29:75,107 V30:45,116

Bradornis pallidus V1:27,40,63 V2:20 V3:26,78 V5:70 V7:48,70,102 V8:65 V9:91,117 V10:111,170,195 V11:34,71,93 V12:49 V15:44 V16:44 V17:79 V19:92 V20:109 V21:40 V22:3,18,71 V25:26 V26:6 V27:28 V28:50,122,140 V29:76 V30:17,46,118,126

Bradypterus alfredi V12:90

Bradypterus baboecala V3:24 V7:44 V23:31 V27:46-47

Bradypterus bangwaensis V23:8 V29:95

Bradypterus barratti V9:89

Bradypterus cinnamomeus V12:47

Bradypterus grandis V12:90 V27:7

Bradypterus graueri V12:90

Branta bernicla V4:80 V21:114

brazzae Phedinopsis V12:89 V29:46,47,48

brehmeri Turtur V1:50,60 V3:49 V6:8-10,70,71 V7:24,123 V8:58 V10:163,188 V11:50 V13:14,59 V16:15,36,106 V21:99 V22:65 V23:22 V27:63,108 V28:4,95,113 V29:21,67,83

brevipennis Acrocephalus V18:62 V26:34-37

breweri Merops V3:51 V4:43-44 V5:23,55 V6:70,71 V10:190 V12:89 V13:61 V16:8 V24:28,32 V27:64 V30:17

brunnescens Cisticola V20:17,22,23 V21:124 V23:8 V27:66 V29:95

brunneus Speirops V23:118

Bubalornis albirostris V2:47 V3:28,94 V5:71 V6:65 V7:88 V10:119,156,172 V11:36,59,63,68 V14:23-24,48-51,58 V18:43,104 V19:94 V20:111 V21:11,42 V25:28 V29:112,113,120 V30:47

bubo Bubo V2:31,155 V3:53,54 V6:52 V9:14 V10:67 V11:155 V22:95

Bubo africanus V1:25 V2:31,116,155 V3:19 V5:27,68 V7:27,68 V8:16,58 V9:14 V10:16,67,163,189 V11:23,51,70 V12:42 V13:60 V15:14,43 V16:16 V17:75 V20:97 V21:35 V22:14,66,95 V23:6,50 V24:5,8,27 V25:21 V28:27,33,96 V29:68 V30:16

Bubo bubo V2:31,155 V3:53,54 V6:52 V9:14 V10:67 V11:155 V22:95

Bubo cinerascens V30:42,109

Bubo lacteus V1:20,25 V2:155 V5:68 V7:27 V10:67,163,189 V11:51,67,91 V12:7 V15:1 | V18:6,37,92 V21:35 V22:66 V23:6,53 V24:5,8 V25:21 V27:92 V28:138 V30:42,109

Bubo leucostictus V7:27 V10:163,189 V14:4 V16:108,122 V17:92 V18:127 V21:3 V27:63

Bubo poensis V3:49 V5:27 V7:27 V10:189 V13:60 V14:4 V16:108 V18:6 V20:19 V21:100,112 V22:96 V23:6,23,50,53 V25:87 V27:63 V28:114 V29:22,68,83

Bubo shelleyi V7:27 V27:118

Bubulcus ibis V1:23,37,49,93,114-116 V2:16,23,51,57,114,129 V3:12,104 V4:6,19,55,65,91,96 V5:21,24,66,90 V6:39 V7:9,66,75,124 V8:15 V9:66-79,107 V10:12,149,153,158,184,209 V11:12,44,64,69,71,128 V12:27,39 V13:55 V14:45,55 V15:12,43 V16:12,104 V17:5,15,59,71,91 V18:4,15,32,81 V19:21,85 V20:6,80 V21:25,98 V22:3,9,60 V23:19,47,79,83 V24:3 V25:14,43,100 V27:60 V28:12,21,60,64,92,111,128,137 V29:19,101,102,106,108,111,112,117 V30:4,21,22,28,30,34,49,50,52,99

Bucanetes githagineus V3:99 V4:13,91 V6:64 V9:6,15 V10:116

Buccanodon duchaillui V1:51 V7:33 V10:191 V11:109 V12:44 V13:17,62 V16:18,38,111 V17:98 V20:14 V23:7,26 V27:65 V28:97,116 V29:24

Bucerotidae V5:47

Bucorvus abyssinicus V1:26,147 V2:34,66,154 V3:21 V4:22 V5:28,69 V6:18 V7:33,69 V10:77,155,165,190,220 V11:53,145 V12:43 V15:11,89 V18:38 V19:90 V20:100 V21:36 V22:15,67 V23:51,53 V24:6 V25:23 V30:113

budongoensis Phylloscopus V20:15,22,29 V27:4,8

bulliens Cisticola V12:90 V30:10

bullockoides Merops V2:73 V14:63 V15:77 V30:9

bulocki Merops V1:26 V2:73-75,119,153 V3:21,36,38,103 V5:27,69 V6:23,24,54 V7:30,68,83,136 V8:40-41 V9:113,129,130 V10:74,164,190,220 V11:25,52 V12:8,43 V14:46,63 V15:14,61-67,77 V17:76 V18:38 V20:99 V21:36 V22:15,67 V25:23 V27:94,101 V30:111,125

bulweria Bulweria V6:80

Bulweria bulweria V6:80

Buphagus africanus V1:27 V2:39,68 V3:23,93 V4:23,60 V5:29,71 V6:64 V7:40,70 V10:94,156,167,193,220 V12:46 V13:63 V14:57 V15:15,23 V18:40,98 V19:94 V20:104 V21:11,42 V22:21,73 V25:28,92,108,109 V27:69 V30:18,47,121

Buphagus erythrorhynchus V10:193 V21:11

burchelli Pterocles V6:76,78

Burhinidae V5:47

Burhinus capensis V1:24,105 V2:61,141 V3:16,106 V5:26,67 V6:48 V7:19 V8:24 V10:46,187 V11:48,70 V12:4 V15:13 V17:5,16,73 V18:88 V19:87 V20:88 V21:32 V22:6,12,64 V23:49 V25:19 V29:112,113,117 V30:7,40,105

Burhinus oedicnemus V2:141 V4:81,97 V6:48 V10:45,160 V11:98 V18:88 V20:88 V21:3 V22:6

Burhinus senegalensis V1:24 V2:55,60,115,141 V3:16,106 V4:66,97 V5:21,26,67 V6:48 V7:19,79,125 V8:24 V9:109 V10:45,160,187,218 V11:18,48 V12:4 V13:14 V15:13 V16:79 V18:16,35,88 V19:87 V20:88 V21:8,32 V22:5,12,63 V23:49 V25:19,45 V28:24,94 V30:40,105,159

Burhinus vermiculatus V5:67 V7:19 V8:24 V10:46,187 V16:79 V18:5 V21:8 V22:64 V25:19 V27:62 V28:24 V30:7

burtoni Serinus V9:93 V11:104,112 V12:49 V19:26 V23:10 V29:96,97

Butastur rufipennis V1:23,99 V2:17,114,136 V3:14,105 V4:56,66 V5:21,25,67 V7:14,67,78 V8:19,24 V9:108 V10:32,153,159,185,210 V11:15,46,64,69,129 V12:40 V14:55 V15:13,44 V17:72,106 V18:29,34,53 V19:80,86 V20:84 V21:29 V22:3,10,34-6,62 V23:48 V25:17 V27:23 V28:93 V29:122 V30:30,38,49,50,102

buteo Buteo V2:59,136 V3:2-5 V4:5-8,80 V6:33,34,42 V7:14 V10:185 V11:123 V12:35,40 V15:70 V18:86 V20:85 V22:62 V23:5,10,11,80 V27:3,61 V28:94,104 V30:55,61

Buteo auguralis V1:23,49,99 V2:51,59,114,136 V3:15,105 V4:56,66 V5:21,25,67 V7:14,67,78 V8:5,15 V9:108 V10:33,146,185 V11:15,46,69,123,129 V12:40,66 V12:3 V13:53,57 V14:55 V15:13 V16:14,78,104 V17:59,72,91 V18:4,53 V19:80,86 V20:3,6,85 V21:30 V22:10,62 V23:5,11,20,48 V25:17,42 V27:23,61 V28:23,94,112,128 V29:20,66,93 V30:6,38,49,61,63,103

Buteo buteo V2:59,136 V3:2-5 V4:5-8,80 V6:33,34,42 V7:14 V10:185 V11:123 V12:35,40 V15:70 V18:86 V20:85 V22:62 V23:5,10,11,80 V27:3,61 V28:94,104 V30:55,61

Buteo oreophilus V4:7 V24:18

Buteo rufinus V2:136 V3:2-5,14 V4:5,7,46,74,80,89 V6:42 V9:13 V10:33,159,185 V18:86 V19:86 V21:6,7,30 V25:17 V30:38

Butorides striata V1:23,49,94 V2:51,57,119,129 V3:12,104 V4:65,96 V5:24,66 V6:39,85,86 V7:9,66,75 V8:5,19 V9:70,106 V10:13,158,184,209,218 V11:12,44,69,128 V12:39 V13:56 V14:45,55 V15:48 V16:12,104 V17:15,71 V18:32,81,115,116 V19:79,85 V20:80 V21:25,98 V22:9,60 V23:19,47 V24:3 V25:14,43,47 V27:23,60,90 V28:21,111,137 V29:19,29,66 V30:4,34,99,125

Bycanistes cylindricus V5:28 V7:32 V10:165,190 V13:62 V16:18,122 V16:122 V17:68,76 V18:128 V20:21 V21:93,97,102 V22:67 V23:25,51,81 V26:22 V28:4,28,97,107,116,128 V29:23

Bycanistes cylindricus albotibialis V27:65

Bycanistes fistulator V1:51,61 V2:153 V4:58 V5:28 V7:32 V8:8,17 V9:108 V10:146,190 V11:131 V13:17,61 V15:44 V16:18,83,110 V16:110 V17:17,68,76,93 V18:18,38,119 V20:8,100 V21:102 V22:67 V23:25,51,81,84 V27:65,107 V28:28,97,116 V29:23,70

Bycanistes sp. V7:6

Bycanistes subcylindricus V5:28 V7:32 V8:8,17 V10:191 V12:8 V13:61 V17:76 V18:128 V20:21 V21:102 V22:67 V23:25,51,84 V24:6 V28:28,97 V29:23,84