l

lacteus Bubo V1:20,25 V2:155 V5:68 V7:27 V10:67,163,189 V11:51,67,91 V12:7 V15:1 | V18:6,37,92 V21:35 V22:66 V23:6,53 V24:5,8 V25:21 V27:92 V28:138 V30:42,109

lagdeni Malaconotus V7:38 V12:76,89 V16:112,122 V26:22 V29:61,62,78,82,84,85

Lagonosticta larvata V1:28 V2:20,24,118,119 V3:28,98 V4:10,48 V5:30,72 V7:54,72,108-110 V8:18,67,89,91 V10:67,127 V11:37,60 V12:51,53,83 V14:6 V16:47 V17:82 V18:43 V19:40,66 V22:74 V25:29 V26:12,14,16 V27:100,101 V29:46 V30:123,124

Lagonosticta nitidula V29:80

Lagonosticta rara V2:118 V3:30 V4:60 V6:20 V7:55,72,108-110 V8:89,91 V9:94 V10:156,172,173,198 V12:51,90 V16:28 V17:96 V22:4,22,74 V26:13 V27:89,100,101,104 V28:104 V29:80 V30:123,124,163

Lagonosticta rhodopareia V3:98 V4:9,10,13,14 V7:108 V19:39 V26:13,15

Lagonosticta rubricata V1:28,41 V2:53,118 V3:29,98 V4:9,10,12-14,68 V7:54,63,108-110 V8:18,67 V9:94 V10:18,67,172,173,198 V12:51,90 V15:44 V16:47,85 V17:82,96 V18:43 V19:39,40 V20:3,13,112 V22:22,74 V24:20,31 V25:10 V26:5,12 V27:89,100,103-4 V28:104 V29:80,96 V30:27,127,163

Lagonosticta rufopicta V1:64,68 V2:20,53,119 V3:28,98 V4:10 V5:30 V6:71 V7:54,72,107,109,110 V8:18,89,91 V9:119 V10:172,173,198,205 V11:147 V12:13,51 V16:28,47 V17:96 V18:43 V19:40,66 V20:112 V22:22,74,83 V23:98,105 V27:89,100,101,104 V28:64,65,104,141 V29:46,80 V30:123,124

Lagonosticta sanguinodorsalis V26:15

Lagonosticta senegala V1:28 V2:20,48,53,69,119 V3:28,98 V4:10,68,103 V5:30,72 V6:66,71,73 V7:54,72,88,107,109 V8:18 V9:7,16,119 V10:124,127,172,198,220 V11:37,60,63 V12:51 V14:58 V15:16,41 V16:28,93 V17:4,62,96 V18:19,43,105 V19:94 V20:112 V21:41 V22:5,22,74,84 V23:10,53 V24:7,20 V25:29 V26:12 V27:29 V28:141 V29:112,121 V30:28,48,123,124

Lagonosticta sp. V7:53

Lagonosticta umbrinodorsalis V19:39 V26:15 V27:4

Lagonosticta virata V7:108 V19:39-40 V26:11-16

lamelligerus Anastomus V1:19,23,95 V2:114,130 V3:1,13,104 V5:24,56,66 V7:11,66,125,137 V8:52 V9:70-79 V10:18,184 V11:13,69 V12:64,88 V15:12 V17:16,71 V18:4 V21:26,112 V22:61 V23:47 V24:25 V25:15,42 V28:93 V30:35,100

Lamprotornis caudatus V1:27 V2:39,68,119 V3:23,68,93 V5:71 V6:64 V7:39,70,88 V8:56 V9:116 V10:94,167,193,220 V11:29,56,133 V14:57 V15:15 V16:40,74,86 V18:40,98,135 V19:94 V21:42 114 V22:21,73 V25:28 V27:29,99 V28:140 V28:66-67,137 V29:112,120 V30:27,47,121

Lamprotornis chalcurus V3:30,92 V7:39,70 V10:155,167 V12:46 V16:40 V17:82 V20:104 V22:21,73 V27:99 V28:140 V30:121

Lamprotornis chalybaeus V2:39,68,149 V3:23,92 V4:101 V5:71 V6:2-4,64 V7:39 V9:115 V10:93,155,167,220 V11:56,93,133 V12:17 V17:4 V18:98 V19:93 V20:104 V21:42 V22:73 V23:52 V25:28 V28:140 V29:112,120 V30:47,121

Lamprotornis chloropterus V3:23 V7:39,64,69,102,139 V9:96 V10:155,167 V11:56,93 V12:17,46 V15:15 V18:135,141 V19:93 V22:21,73 V28:64,103 V29:79,120 V30:121

Lamprotornis cupreocauda V7:39 V16:122 V21:90 V24:31 V26:22 V28:31,33,107,109,125,128,128,129

Lamprotornis nitens V15:74 V18:134 V30:12

Lamprotornis pulcher V2:39,68,118,149 V3:23,93 V4:49 V6:64,95 V7:39,72,88 V8:23 V9:15 V10:94,167 V11:29,56,93 V14:57 V16:98 V17:5 V18:98,134 V19:39,94 V20:104 V21:42 V23:52 V25:28 V29:112,113,120 V30:47

Lamprotornis purpureiceps V1:52 V7:39,127 V10:167,193 V13:63 V16:40 V20:55-56 V21:90,91 V23:39,83 V24:33 V26:1-2,7,9 V27:69 V28:103 V29:28

Lamprotornis purpureus V1:27,39 V2:19,24,52,119 V3:23,92 V5:29,71 V7:39,69,88 V8:24,68 V9:115 V10:93,155,167,193 V11:29,55,133 V12:46 V14:57 V15:15 V17:82 V18:40,53 V19:26,93 V21:42 V22:3,21,73 V23:39 V24:7 V25:28 V28:64,67,140 V30:47,121

Lamprotornis sp. V7:6 V29:106,113

Lamprotornis splendidus V1:52,62 V3:92 V8:11,19,67,68 V9:96 V10:93,167,193,203 V12:13,46,77 V13:63 V16:86 V17:82 V18:18,40 V20:13 V23:9,39,52 V24:7,31,33 V27:69,108 V28:31,66-67,103,125,130 V29:28,79 V30:18,27

Lamprotornis superbus V18:134

Laniarius aethiopicus V2:19,24,52 V4:59 V5:29 V6:74 V7:37,102 V8:17,64 V9:86,115 V10:155,166,192 V12:45 V13:63 V15:40,77 V16:20,84 V17:68,80 V18:40 V20:12,103 V22:7,20,72 V23:9,52,114 V24:20 V27:89,98,104 V28:63,65,102 V29:74,78 V30:120,128

Laniarius atroflavus V9:86 V12:34,45 V23:9 V29:96,97

Laniarius barbarus V1:27 V2:52,54,67,119 V3:22,68,90 V4:23 V5:29,71 V6:63 V7:37,69,86 V9:115 V10:90,166 V11:28,55,97-98,132 V12:45 V14:57 V15:14 V17:80 V18:18,40 V19:93 V21:40 V22:20,72 V23:52 V25:27 V27:98 V28:63,65,102,137,140,142 V29:120 V30:46,120

Laniarius bicolor V27:68 V30:12

Laniarius erythrogaster V15:23 V21:40 V30:49

Laniarius fuelleborni V9:86 V11:110 V12:45 V23:9,37 V24:20

Laniarius leucorhynchus V7:37 V10:166 V11:104,111 V13:63 V16:20,39,84,112 V18:131,154 V27:68,123 V28:102 V29:85

Laniarius luehderi V1:52 V9:86 V14:4 V20:12 V23:37 V28:102

Laniarius turatii V4:67 V10:155 V12:89 V15:41 V17:95 V23:114

Laniidae V5:47

Lanius collaris V1:52 V2:19,52 V3:90 V4:101 V5:71 V7:38,127 V8:64 V9:86,115 V10:91,167,192 V11:55,132 V12:46 V15:20,23,41 V16:20,39,84,87 V17:61 V18:7,111 V20:12 V21:40,68,106 V22:20,72 V23:9,37,97,100 V24:7,20 V25:27 V28:31 V29:95 V30:11,128

Lanius collurio V1:43 V2:19,21,24,38 V3:23,90 V4:82 V6:63,90 V9:15 V10:90 V11:92 V12:77,86 V15:14,74 V21:40 V25:27 V27:27,68 V30:46

Lanius excubitoroides V3:90 V10:193 V15:11 V21:11,40 V27:9

Lanius gubernator V3:90 V10:193,203 V12:45,52,77,86,89 V14:6 V22:72 V24:33 V30:120

Lanius isabellinus V3:23,90 V7:72 V18:98 V21:40

Lanius mackinnoni V20:12 V23:9,37 V29:95

Lanius meridionalis V2:38 V3:30,90 V4:82,86,91 V6:63 V7:86 V8:23 V9:15 V10:91,193 V11:55 V12:89 V15:11 V16:5 V17:5 V18:98,151 V19:73,76,93 V20:104 V21:10,40,68 V22:55,58 V25:27 V27:9 V29:112,113,120 V30:46

Lanius minor V10:91 V11:120,121 V21:40 V27:68

Lanius newtoni V18:63

Lanius nubicus V2:38 V4:82 V9:15 V10:92 V21:40

Lanius senator V1:27,52 V2:38,52,67 V3:11,23,90 V4:75-78,82,84,89 V5:29 V6:63 V7:38,72,86 V8:23,64 V9:15 V10:151,167,193 V11:29,55 V12:46,77 V14:57 V15:14,23 V16:20 V18:7,18,40,98,131 V19:77,93 V20:42,48,49 V21:40,106 V22:20,72 V23:9,10,37 V25:27 V27:17,113 V28:31 V29:112,120 V30:46,120,129

lapponica Limosa V1:96 V2:51,61 V4:72,74,81,89,98 V6:47 V7:20 V8:54 V10:160,187 V12:69 V16:80 V18:17,35,90 V21:8,43 V27:62 V28:24 V30:23

Larus argentatus V2:64,145 V4:81,99 V6:48,82 V20:93

Larus atricilla V25:98

Larus audouinii V6:34,49,82 V7:156 V17:26,102 V20:92 V29:129

Larus cachinnans V20:93

Larus canus V17:26

Larus cirrocephalus V2:63,145 V3:18,54 V4:50,99 V5:31,68 V6:49,82 V7:22,72 V8:24 V10:56,162,187 V11:67,90,104,107 V12:5,70 V13:54,59 V18:17,36,91 V19:73,88 V20:93 V21:33 V25:20,97 V27:5 V28:16 V30:16

Larus delawarensis V17:26

Larus fuscus V2:52,64,145 V3:18 V4:72,75,81,89,99 V6:48,82 V7:22 V8:56 V10:56,162,188 V12:70 V16:36,8 V18:24,91 V20:94 V21:33 V27:62 V28:16,25,33 V29:129

Larus genei V2:63,145 V4:81 V6:49,82 V10:56 V12:70,86 V17:26 V18:24,91 V20:93,94 V25:97

Larus melanocephalus V4:81 V6:82 V17:26 V20:93 V25:98

Larus minutus V6:49,82 V17:103 V18:24 V20:93 V27:3

Larus pipixcan V17:103 V20:93 V25:97-99

Larus ridibundus V2:63,146 V3:18,54 V4:46,72,75,81,89 V6:82 V7:22,72,156 V9:127 V10:55 V11:20 V12:27,28,29 V14:62 V15:20,22 V16:80 V17:26 V18:17,91 V20:93 V21:33 V25:87

Larus sabini V4:99 V6:82 V7:22 V8:56 V10:162 V12:70 V15:69 V16:80 V17:103 V18:24 V20:93 V29:129,130

larvata Aplopelia V7:24 V9:60 V10:163,208 V11:104,107,139 V12:41 V15:72 V18:63,127 V19:27,108 V23:5,21 V24:27,32

larvata Lagonosticta V1:28 V2:20,24,118,119 V3:28,98 V4:10,48 V5:30,72 V7:54,72,108-110 V8:18,67,89,91 V10:67,127 V11:37,60 V12:51,53,83 V14:6 V16:47 V17:82 V18:43 V19:40,66 V22:74 V25:29 V26:12,14,16 V27:100,101 V29:46 V30:123,124

larvaticola Vidua V7:107,109,110 V10:172 V26:11-16 V29:46 V30:124,129

larvatus Oriolus V2:119 V10:193 V21:10

lateralis Cisticola V1:40,63 V3:85 V5:29 V7:45 V8:5,10,18,20,64 V9:89,117 V10:156,169,195 V12:48 V16:24,42,116 V17:94 V18:41 V20:10 V21:97,104 V22:5,18,70 V23:95,98,100 V27:96 V28:29,100 V29:73,75,76,81 V30:117,126

lathami Francolinus V7:17 V10:160,186 V11:106 V13:57 V14:4 V16:14,106 V18:126 V21:99 V22:63 V27:61 V28:94,105 V29:20,85

latirostris Andropadus V1:52,62 V7:41 V9:85 V10:168 V13:17 V15:49 V16:22,40,114 V17:61 V20:14 V21:67,97,103 V22:58,69 V23:29,81,98,103 V24:19 V27:40,66 V28:29,99,119,128,129 V29:25,73

lecontei Ceyx V7:30 V10:164,190 V11:104,109,147 V12:74 V13:16,61 V16:37,109 V21:101 V23:24 V27:64,118 V28:96 V29:23 V30:129

lendu Muscicapa V12:90

leontica Prinia V7:45

Leptoptilos crumeniferus V1:23,95 V2:130 V3:13,104 V4:20 V5:24,6 V6:40,70 V7:11,76 V8:24 V10:18,152,158,184 V11:13,45,63,69 V12:2,64 V13:56 V15:12 V18:33,82 V20:54,81 V21:26 V22:61 V23:47 V24:3 V25:15,44 V28:93 V30:30,36,51,100,101,125

lepturus Phaethon V10:209 V27:1,3,4

leschenaultii Charadrius V9:131-132 V11:118,120,121 V12:68 V13:8 V24:32

lettii Jubula V7:27 V12:89 V15:68,73,78 V15:68,73,78 V21:8

leucocephala Halcyon V1:26,51,60 V2:18,23,33,66,116,152 V3:20,68 V4:58,67,100 V5:27,69 V6:54 V7:30,68,83,126 V8:16,60 V9:100,112 V10:72,164,190,218 V11:24,52,127,130 V12:7,43,74 V13:61 V14:56 V15:14,43 V16:17,83 V17:17,60,76 V18:37,93 V19:79,90 V20:7,99 V21:36 V22:14,66 V23:6,24,50 V24:6 V25:22,46 V26:1-2,7,9 V27:93 V28:27,96,139 V29:23,69 V30:42,111

leucocephalus Lybius V3:21 V5:28 V7:69 V10:191 V15:11 V21:44

leucogaster Alcedo V1:60 V2:152 V7:29,123 V8:5,8,16,19 V8:45 V10:164,190,218 V12:74,88 V13:16,61 V16:17,109 V17:60 V22:66 V23:6,25,97,105 V27:64,89,93,101-3,108 V28:4,96,115,127 V29:23,94

leucogaster Centropus V1:48,60 V2:150 V4:65,66 V7:26 V8:58 V10:163 V13:15 V16:16,108 V17:60,92 V18:6,37 V21:100 V22:65,87 V23:23,50,112,113 V24:5 V25:55 V27:107 V28:114 V29:22,68,82

leucogaster Cinnyricinclus V1:27,52,62 V2:19,52,118 V3:23,92 V4:60,67,101 V5:21,29,71 V6:20 V7:39,70,127 V8:19,68 V9:96,116 V10:94,167,193 V11:29,56 V12:46 V14:46 V15:11,20,23 V16:20 V17:82,95 V18:18,40,53 V19:74,75,79,94 V20:13,104 V21:42 V22:21,73 V23:52,83 V25:28 V28:31,64,103,125 V29:28,79 V30:18,121,126

leucogaster Sula V6:81 V10:158,209 V11:139,141 V12:57 V18:14 V19:21,105 V20:79 V27:1,3,5

leucolepis Phyllastrephus V12:89 V16:12

leucolopha Tigriornis V4:95,96 V7:9,102 V10:158,184 V11:96-97,105 V12:73,88 V13:14,55 V15:70 V16:35,77,104,122 V18:4,25,32,116 V22:60 V23:47,53 V25:86 V27:60,69 V28:21,33,111,127 V29:66,85

leucolophus Tauraco V5:27 V10:188,218 V12:41 V28:95 V30:159

leucomelas Parus V1:28 V2:20,21,24 V3:26,40,91 V5:30,71 V7:49,71 V8:65 V9:91,117 V10:112,171,193 V11:133 V12:49 V15:15 V16:85 V17:80,95 V18:42 V20:109 V22:3,19,71 V25:27 V28:101 V29:77 V30:11

leucomelas Tricholaema V18:27

leucomelas (guineensis) Parus V30:119,125

leuconotus Gorsachius V2:129 V6:85,89 V7:9 V10:12,184 V12:88 V14:4 V15:47-48 V18:4 V20:54,80 V22:9,60 V23:47,53 V25:14 V27:60,88,90,104 V30:85,99

leuconotus Thalassornis V2:130 V3:11,14 V6:15 V18:59,83 V21:6,27

leucophaeus Speirops V23:118

leucophrys Anthus V1:52,62 V2:19,52,54,117 V3:22,75 V6:63 V7:36 V8:17,63 V9:85,115 V10:166,192 V11:71 V12:45 V14:6 V15:11,44 V16:19,112 V17:93 V18:39,96 V19:26 V20:103 V21:103 V22:4,17,69 V23:98,102 V28:29,62,66,98,118 V29:25 V30:17,115

leucophrys Erythropygia V19:104

leucopleura Thescelocichla V1:52,62 V7:41 V8:63 V9:116 V10:168,194 V13:63 V14:5 V15:25 V16:114 V18:41,120 V20:9,105 V21:103 V22:69 V23:30 V26:5 V27:66 V28:29,99,109,119 V29:25,73,83

leucopogon Prinia V1:53 V9:90 V20:10 V23:33 V25:90 V28:100 V30:161

leucopterus Chlidonias V1:19,25,109 V2:64,146 V3:8,18,106 V4:72,75,82,99 V5:26 V6:50,83 V7:23,81 V8:57,90,91 V10:57,162,188 V11:21,90 V15:13 V16:36 V18:24,36,91 V19:77,89 V20:95 V21:34 V24:27 V25:20,46 V28:16,25 V30:16,41

leucopyga Oenanthe V2:40 V3:53,80 V6:59 V7:86 V9:6,15 V10:99 V30:169-70,

leucopygius Serinus V2:46,69 V3:27,99 V5:71 V6:65 V7:71 V10:115,196 V11:35,71 V12:12 V15:15 V18:104 V19:94 V21:41 V25:30 V29:112,121 V30:48

leucorhoa Oceanodroma V6:80 V16:77 V20:79

leucorhynchus Laniarius V7:37 V10:166 V11:104,111 V13:63 V16:20,39,84,112 V18:131,154 V27:68,123 V28:102 V29:85

leucorodia Platalea V1:96 V2:58,130 V4:72,74,80 V6:40 V10:12 V11:13,105 V15:20,22 V17:5 V18:23,83 V19:86 V20:63,82 V21:27,77-80 V22:29 V27:3,20 V29:53

leucosoma Hirundo V3:30,87 V5:70 V7:36,69,85,139 V8:24,62 V10:86,166 V11:27 V17:78,93 V18:7,39 V20:102 V22:16,68 V25:24 V30:114

leucosticta Erythropygia V7:42 V12:78 V13:74-76 V15:52 V16:115,122 V19:26,64 V22:69 V24:7 V28:50 V29:74

leucostictus Bubo V7:27 V10:163,189 V14:4 V16:108,122 V17:92 V18:127 V21:3 V27:63

leucotis Eremopterix V1:26 V2:36,67 V3:21 V4:38 V5:69 V6:56 V7:35,69,85 V8:24,89 V9:114 V10:83,155,166,192 V11:27,54,70,109,131 V12:10,75 V13:32,67,69-70 V14:57 V15:14 V16:5 V17:5 V18:95 V19:64,66,80,91 V20:101 V21:37 V22:5,16,68 V25:24 V27:27 V29:112,113,119 V30:25,44,113

leucotis Otus V1:25,60 V2:31,155 V3:19,53,66 V4:68 V5:27,68 V6:17,52,70 V7:27,68 V8:58 V9:14,112 V10:66,163,189 V11:23,51,130 V12:72 V15:10 V16:16 V18:37,92 V19:89 V20:97 V21:35 V22:66,95 V23:6,50 V24:5 V25:21 V28:61,65 V30:42,109

leucurus Vanellus V5:90 V10:47 V11:104,107

levaillantii Clamator V1:25,60 V2:17,21,52,116,149 V3:19 V4:57 V5:69 V6:16,69,94,95 V7:26,68,82,102,126 V8:24,58 V9:111 V10:65,163,188 V11:22,50,70 V13:59 V15:10 V16:15,107 V17:60,74,91 V18:119,127 V19:24,25,89 V20:96 V21:35,85,100 V22:13,65 V23:22,49,80 V24:5 V25:21 V27:38,92 V28:26,61,95,114,138 V29:22,67 V30:108,115

lichtensteinii Pterocles V1:109 V2:147 V6:76,77 V9:8,14 V10:58

Limicola falcinellus V1:107 V2:143 V4:81 V11:119,120,121 V12:20,23 V27:3

Limnodromus griseus V1:69

Limnodromus scolopaceus V1:69

limosa Limosa V1:68,106 V2:51,61 V3:17 V4:72,74,81,98,105 V6:47 V7:20,67,80 V8:54 V10:48,157,160,187 V11:18,49 V12:69,95 V14:42 V15:22 V18:17,35,90,117 V19:88 V20:37,53,89 V21:33 V22:64 V25:42 V27:20 V28:15,16,24 V30:30,41,52

Limosa lapponica V1:96 V2:51,61 V4:72,74,81,89,98 V6:47 V7:20 V8:54 V10:160,187 V12:69 V16:80 V18:17,35,90 V21:8,43 V27:62 V28:24 V30:23

Limosa limosa V1:68,106 V2:51,61 V3:17 V4:72,74,81,98,105 V6:47 V7:20,67,80 V8:54 V10:48,157,160,187 V11:18,49 V12:69,95 V14:42 V15:22 V18:17,35,90,117 V19:88 V20:37,53,89 V21:33 V22:64 V25:42 V27:20 V28:15,16,24 V30:30,41,52

Linurgus olivaceus V9:93 V11:112 V12:49 V23:10,41,97,104 V29:96,97 V30:163

livia Columba V2:29,148 V3:53 V5:90 V7:116,117 V9:6,14,38 V10:59,152,162,202 V11:49 V12:6 V18:23 V24:27,32 V27:63

lobatus Lobotos V7:40 V10:193,201,203 V11:147 V12:53,78,89 V14:5 V16:12,22,84 V16:12,22,84 V17:98 V26:19-22 V30:20

lobatus Phalaropus V6:81 V12:20 V20:91

Lobotos lobatus V7:40 V10:193,201,203 V11:147 V12:53,78,89 V14:5 V16:12,22,84 V16:12,22,84 V17:98 V26:19-22 V30:20

Lobotos oriolinus V12:89 V20:22 V26:19,21 V27:7

locustella Ortygospiza V25:99-101 V27:4

Locustella luscinioides V3:24,39,83 V4:48,83,105 V5:78 V6:60 V18:99 V20:43,48,49,106 V21:44 V27:4

Locustella naevia V3:83 V4:92 V6:60 V7:44 V10:169 V18:99 V20:43,47-49,107 V22:77,80 V24:33 V27:21

longicauda Bartramia V12:20,23 V14:7,8

longicauda Elminia V1:28 V3:78 V4:60 V5:30,70 V7:48,127 V8:18,24 V9:91 V10:112,170,196,220 V11:34 V11:132 V12:49 V17:80,94 V20:3,11,109 V22:19,71 V23:34 V24:19 V25:27,106 V27:89,97,102,104-5 V28:50,101 V29:95 V30:118,126

longicaudus Stercorarius V6:82 V16:80 V20:92 V29:129

longipennis Macrodipteryx V7:28,68,82 V1:25,39,50,60 V2:18,32,156 V3:20,67 V4:66,100 V5:21,57,69 V6:17,53 V8:19,24 V9:112 V10:68,164,189 V11:23,51,70,72 V12:42 V13:60 V14:13,16-18,47 V15:14,23,44 V16:16,82 V17:60,75 V18:93,127 V19:79,89 V20:20,98 V21:35,86,101 V22:3,14,66 V23:6,50 V24:5 V25:22 V28:48,61,66,96,105 V30:110

longuemarei Anthreptes V1:28 V2:68 V3:94 V5:30,93 V6:71 V7:49,71 V8:18 V9:91 V10:171,196,220 V12:12 V16:44 V18:42,59 V20:110 V22:3,19,71 V27:98 V28:102 V29:77 V30:119,126

lopezi Poliolais V9:90 V23:8,10,33

Lophaetus occipitalis V1:23,50,59 V2:79,114,135 V3:15,105 V4:66 V5:25 V6:16 V7:14,67 V8:53 V10:33,142,159,185,198 V11:47,69,155 V12:40 V13:57 V15:13,44 V16:14,105 V17:72,91 V18:4,16,34 V19:87 V20:6,85 V21:30,85 V22:10,62 V23:5,20,48,80 V24:4,8,18 V25:17,45,106 V27:90 V28:94,138,141 V29:93 V30:6,55,61,63,103

lorenzi Phyllastrephus V12:89

loveridgei Nectarinia V25:67

lucida Hirundo V7:35 V2:117 V3:87 V4:59 V6:18 V9:114 V10:85,166 V11:27 V12:10,76 V16:19 V17:93 V18:18,39 V19:91 V20:76,101 V22:55,58,68,80 V24:29 V29:72 V30:114

ludwigii Dicrurus V1:52,62 V3:89 V7:38 V8:19,20,68 V10:167,193 V12:14,46 V13:22,63 V14:6 V15:29,33 V16:20 V17:95 V22:4,20,73 V23:38,114 V27:89,99,102,104 V28:103 V29:79,82 V30:121

luehderi Laniarius V1:52 V9:86 V14:4 V20:12 V23:37 V28:102

lugens Oenanthe V9:10,15

lugens Sarothrura V21:7

lugubris Poeoptera V1:62 V7:39,123 V11:114 V13:22 V16:34,86 V18:9 V19:24 V20:26 V21:106 V23:39 V27:68 V28:31,125 V30:27

lugubris Speirops V3:50 V10:208,213 V19:26 V23:118

lugubris Vanellus V2:51,142 V3:16,106 V4:66,97 V7:20 V10:160 V11:48 V21:32 V22:29,64 V24:4,46 V27:3,62 V28:61,65 V30:7,106

Lullula arborea V4:10

luscinia Luscinia V3:24 V29:42

Luscinia luscinia V3:24 V29:42

Luscinia megarhynchos V1:44,52,63 V2:42,52,71 V3:24,39,77,82 V4:10,73,75,83,84,89,105 V5:70,78 V6:19,60,90 V7:43,70,127 V8:24 V9:15,88 V10:102,169,194 V11:30,71 V12:47 V14:46,57 V16:23 V17:94 V18:99 V19:77,91 V20:9,49,106 V21:38 V22:3,5,17,69 V23:8,31 V25:25 V27:16 V28:63,66 V29:42,74 V30:115

Luscinia svecica V1:27 V2:42 V3:24 V4:83,105 V5:78 V6:60 V8:91 V10:102 V12:86 V18:99 V19:77,91 V20:42,47-49 V25:60

luscinioides Locustella V3:24,39,83 V4:48,83,105 V5:78 V6:60 V18:99 V20:43,48,49,106 V21:44 V27:4

luteifrons Nigrita V1:64 V7:127 V10:197 V16:46 V20:13 V23:40,83 V24:33 V27:69 V29:28,80

luteolus Ploceus V1:28 V2:46,118 V3:27 V3:95 V5:30,71 V6:20,65 V7:71,87 V8:24 V9:15,94,120 V10:116,197 V11:35,59,147 V12:82,86 V14:58 V15:15 V17:82 V18:104 V19:66,94 V21:35,41 V22:73 V25:29 V27:99 V29:112,113,120 V30:48,122,126

luteus Passer V2:47,79 V3:28,95 V4:27-32,33 V5:71,90 V6:65,73 V9:16 V10:121 V14:58 V18:104,152 V19:94 V20:111 V21:42 V25:28 V29:101,102,106,108,111,112,120 V30:47

Lybius bidentatus V1:39 V2:52,156 V4:67 V5:28 V6:71 V7:33 V8:8,17,19 V10:165,191 V11:109 V12:17,43 V16:18 V17:60,93 V20:8 V22:15,67 V23:7,26,51 V27:108 V28:62 V29:71,82 V30:24,28,160

Lybius dubius V1:20,26 V2:18,21,22,66,119,156 V3:21 V5:28,69 V6:71 V7:33,69,84 V8:17,24 V9:113 V10:78,165,191,220 V11:26,53,131 V12:35,43 V14:57 V17:76 V18:7,38 V19:91 V21:44,45 V22:16,67 V23:51 V24:6 V25:23 V27:94,101 V28:139 V29:71,82 V30:24,25,113

Lybius guifsobalito V19:32 V21:37 V27:4

Lybius leucocephalus V3:21 V5:28 V7:69 V10:191 V15:11 V21:44

Lybius minor V12:89

Lybius rolleti V4:22 V10:191 V12:89 V14:2,4 V15:14

Lybius vieilloti V1:26,39 V2:18,34,52,66,116,156 V3:21 V5:28,69 V6:55 V7:33,69,84 V8:17,61 V9:8,14 V10:78,165,191 V11:26,53,131 V12:43 V14:57 V15:14,43 V16:18,83 V17:76,93 V18:38,95 V19:91 V20:1,3,8 V21:36,102 V22:3,15,67 V23:51 V25:23 V27:26 V28:28,62,65,97,116 V29:71,112,113,119 V30:43,113

Lymnocryptes minimus V1:43,59 V2:143 V3:17,39 V4:81,105 V6:46 V7:21 V10:51 V12:5 V16:32 V18:24,90 V19:73,88 V20:39,47-49 V21:33 V24:4