o

obscura Psalidoprocne V3:22 V4:59,101 V6:19 V7:36,69,95,102,126 V8:17,90 V9:114 V10:166 V11:68,92 V15:44 V16:19,84,112 V17:61,77,93 V18:7,39 V20:102 V21:9 V22:68 V23:7,10,28 V27:80,89,95,102 V28:28,118 V29:72,83 V30:113,127,130,161

obsoletus Picoides V2:157 V3:21 V4:67 V5:28,69 V7:34,69 V8:17 V10:80,155,165,191 V11:26,53,70 V11:131 V12:17 V12:44 V14:6 V15:14 V17:93 V18:39 V19:91 V20:101 V21:37 V22:16,68,80 V25:24 V28:4,98 V29:72 V30:113

obtusa Vidua V7:104

occipitalis Lophaetus V1:23,50,59 V2:79,114,135 V3:15,105 V4:66 V5:25 V6:16 V7:14,67 V8:53 V10:33,142,159,185,198 V11:47,69,155 V12:40 V13:57 V15:13,44 V16:14,105 V17:72,91 V18:4,16,34 V19:87 V20:6,85 V21:30,85 V22:10,62 V23:5,20,48,80 V24:4,8,18 V25:17,45,106 V27:90 V28:94,138,141 V29:93 V30:6,55,61,63,103

occipitalis Trigonoceps V1:23,97 V2:133 V3:14,105 V4:56 V5:25,64,66 V7:12,66 V10:26,159,185 V11:14,45,69 V15:12 V18:16,33 V19:63,86 V20:83 V21:29 V22:31,62 V23:4,48 V25:16,44 V29:101,102,110,122 V30:37,102

oceanicus Oceanites V6:80 V7:8 V15:69 V18:23 V20:79

Oceanites oceanicus V6:80 V7:8 V15:69 V18:23 V20:79

Oceanodroma castro V6:80 V10:209 V11:141 V15:69

Oceanodroma leucorhoa V6:80 V16:77 V20:79

ochropus Tringa V1:24,43,50,59,106 V2:62,123,143 V3:17,106 V4:57,72,74,81,89,98 V5:26,68 V6:47 V7:21,67,125,137 V8:19,24,55,90 V9:14,110,120 V10:50,150,161,187,218 V11:19,49 V12:41 V13:59 V14:56 V15:47 V16:15,106 V17:17,74 V18:24,35,90,127 V19:77,88 V20:18,40,48,49,90 V21:33,99 V22:5,12,64,87 V23:5,80 V25:20,46 V28:94,113 V29:21 V30:41,106

ochruros Phoenicurus V3:82 V4:75,79,83,89 V6:59 V9:15 V18:77,99 V19:96 V25:103

ocreata Fraseria V1:53 V7:47 V8:6,18 V10:195 V11:111 V13:20,65 V16:43,85,117 V17:22,62 V21:88,90,104 V22:71 V23:33,82,98,100 V27:38,67 V28:101,121,128,130 V29:26,76,83 V30:17

ocularis Ploceus V2:20 V4:108 V9:95 V10:197 V11:104,114 V12:35,50 V13:66 V16:45 V20:13 V23:9,39 V25:92 V30:12

oculeus Canirallus V7:18 V10:160,186 V12:67,88 V15:68,71,78 V16:106 V18:126 V21:7 V24:4 V25:87 V27:62

oedicnemus Burhinus V2:141 V4:81,97 V6:48 V10:45,160 V11:98 V18:88 V20:88 V21:3 V22:6

Oena capensis V1:25 V2:30,65,115,148 V3:18 V5:26,68 V6:8-10,51,70,72 V7:24,68,81 V8:58,91 V9:9,111 V10:62,154,163,188 V11:22,50,130 V14:46,56 V15:13 V17:74 V18:17,36,92 V19:80,89 V20:96 V21:34,99 V22:13,65 V25:20 V28:138 V29:112,113,117 V30:16,41,107

oenanthe Oenanthe V1:27,43 V2:40,68,71 V3:24,79 V4:75-78,82,84,87,89,102,104,105 V5:29,49,79 V6:59 V7:42,70,86 V9:15,116 V9:10 V10:98,169,194 V11:11,30,56 V12:17,46 V14:46,57 V15:23 V17:78,101 V18:24,53,98,130 V19:77,92 V20:22,105 V21:38 V22:17,70 V25:25 V27:114 V30:45

Oenanthe bottae V1:27 V2:19,41 V3:24 V3:80 V4:59 V5:29 V7:42,70 V10:99,194 V11:56 V12:47 V15:11 V19:92 V21:39 V22:6,17 V25:90

Oenanthe deserti V2:40 V3:79 V4:75-78,82,84,89,91,104 V6:59 V9:10,15 V10:98 V18:99 V19:73,92 V20:105 V27:3

Oenanthe heuglini V29:112,119 V30:45

Oenanthe hispanica V2:40 V3:24,80 V4:75-78,82,84,89,104 V5:79 V6:59 V8:24 V10:98 V15:15,23 V17:101 V18:98 V19:92 V20:105 V21:38 V25:25 V27:4 V30:45

Oenanthe isabellina V2:40 V3:79 V4:75,82,85,89 V5:44 V6:59 V10:99 V18:99 V19:92 V20:105 V21:39 V22:29 V27:4 V30:45

Oenanthe leucopyga V2:40 V3:53,80 V6:59 V7:86 V9:6,15 V10:99 V30:169-70

Oenanthe lugens V9:10,15

Oenanthe monacha V30:170

Oenanthe oenanthe V1:27,43 V2:40,68,71 V3:24,79 V4:75-78,82,84,87,89,102,104,105 V5:29,49,79 V6:59 V7:42,70,86 V9:15,116 V9:10 V10:98,169,194 V11:11,30,56 V12:17,46 V14:46,57 V15:23 V17:78,101 V18:24,53,98,130 V19:77,92 V20:22,105 V21:38 V22:17,70 V25:25 V27:114 V30:45

Oenanthe sp. V5:90 V29:94

olivacea Bostrychia V7:11 V10:186,208 V11:104,105,146 V12:64,88 V14:4 V16:104,122 V18:63 V20:17 V25:86 V27:61,70

olivacea Stactolaema V25:66

olivacea (obscura) Nectarinia V1:53,63 V3:94 V7:50,140 V8:11,18,20,45,66,77 V9:92 V10:171,196 V11:3-6,58,104,112 V13:21,65 V16:26 V17:62,95 V21:89,97,106 V22:4,19,72 V23:10,36,71,82 V26:5,8 V27:68,108,121 V28:31,102,112,124,129 V29:27,77,81 V30:17

olivaceofuscus Turdus V10:208,211 V30:77-80,

olivaceus Criniger V3:77 V7:42 V10:160,194,201,203 V12:78 V14:5,29 V16:12,23,100,101,114,122 V16:41 V23:30 V25:90 V26:22 V27:66,80,108 V28:107,120,127,128

olivaceus Linurgus V9:93 V11:112 V12:49 V23:10,41,97,104 V29:96,97 V30:163

olivaceus Turdus V5:54 V9:88 V10:194 V14:2,5 V21:124 V24:19

olivascens Muscicapa V7:47 V9:60 V11:104,111 V12:80 V13:20,64 V14:6 V16:25,117,122 V17:99 V21:125 V23:34 V27:67 V28:4,121,127

olivetorum Hippolais V3:25 V9:15 V30:84

olivinus Cercococcyx V7:26 V10:163 V12:71 V13:15 V15:72 V16:16,107 V21:3,100 V23:22 V25:87 V28:95,114 V29:22,84

onocrotalus Pelecanus V1:147 V2:57,128 V3:11 V5:23 V6:38,80 V10:10,184 V12:94 V15:12 V16:5 V17:5 V18:23,32,81,149,150 V20:79 V21:24,27 V28:11 V29:42 V30:34

Onychognathus fulgidus V1:52,62 V4:67 V7:39,124 V9:96 V10:167,193,208,211 V12:13 V14:5 V16:20,86 V18:9 V21:106 V22:73 V23:39,83 V24:7 V27:68,118 V28:31 V30:27

Onychognathus morio V3:23,68,70,93 V5:48 V7:39,117 V8:5,19 V10:93,153,167,193 V11:55 V12:34,46 V14:57 V18:24 V20:13,104 V23:9 V24:7 V27:99 V30:162

Onychognathus neumanni V30:162

Onychognathus walleri V23:9,39 V29:96

opaca Hippolais V30:116,172-74,

oreas Picathartes V5:48 V6:5 V11:104,111 V12:90 V13:11,13,20 V18:124,131 V23:35 V26:24 V27:14,44,45 V29:126,127

oreobates Merops V10:190 V21:9 V24:18

oreophilus Buteo V4:7 V24:18

orientalis Batis V5:29 V6:71 V10:196 V12:90 V15:15 V21:22,40 V27:8

orientalis Merops V1:26 V2:33,66,153 V3:11,20,35,37,38 V5:69 V6:54 V7:30,83 V9:14 V10:72,190 V11:24,52,70 V14:56 V15:14 V17:76 V18:94 V19:90 V20:99 V21:36 V22:67 V25:23 V29:118 V30:43,128

orientalis Vidua V1:28,41 V2:20,48,69 V3:28,99 V4:60,68 V5:30,72 V6:66 V7:53,71,88,104 V8:24 V10:125,172,198 V11:36,60,93,133 V12:50 V13:66 V15:16 V17:96 V18:24,105 V19:94 V20:111 V21:12,42,50 V23:53 V25:30 V30:48

Oriolidae V5:48

oriolinus Lobotos V12:89 V20:22 V26:19,21 V27:7

oriolus Oriolus V1:62 V2:38 V3:92 V5:21,29,71 V6:57 V7:38 V9:15 V10:92,193,203 V11:114 V12:14,77 V13:63 V14:46,57 V15:20,23,74 V18:98 V20:104 V21:42 V22:72 V25:28 V26:36 V27:68 V28:102 V30:47

Oriolus auratus V1:27,62 V2:19 V3:23,92 V4:67 V5:21,29,71 V7:38,69 V8:19 V9:115 V10:92,167,193 V11:29,55,64,71,134 V12:46 V15:15,20,23 V17:80,95 V18:40 V19:74,75,79,93 V21:42,89,106 V22:3,20,72 V23:52 V24:7,8 V25:28 V27:98 V28:102,139 V29:78 V30:115,120

Oriolus brachyrhynchus V1:52,62 V7:38,102,123 V8:68,77 V10:167,193 V13:22,63 V16:20,39,86 V17:61 V18:24,154 V20:14 V21:89,91,106 V22:72 V23:37,82 V24:7 V26:21 V27:38,68 V28:102,125,129 V29:27

Oriolus crassirostris V10:208,211

Oriolus larvatus V2:119 V10:193 V21:10

Oriolus nigripennis V1:62 V7:38 V8:68 V9:96 V10:167,193,203 V13:63 V16:20,4 V18:24,131,154 V20:14 V21:106 V22:72 V23:9,37 V27:38,68 V28:102,125 V29:27,78,82,96

Oriolus oriolus V1:62 V2:38 V3:92 V5:21,29,71 V6:57 V7:38 V9:15 V10:92,193,203 V11:114 V12:14,77 V13:63 V14:46,57 V15:20,23,74 V18:98 V20:104 V21:42 V22:72 V25:28 V26:36 V27:68 V28:102 V30:47

Oriolus percivali V25:107

Oriolus sp. V4:101 V12:52

oritis Nectarinia V9:92 V12:49 V15:77 V23:9,36 V24:7 V29:95,97

Ortygospiza atricollis V1:28 V2:55,118 V3:11,29,70,97 V4:103 V6:66 V7:55,127 V9:119 V10:127,172 V12:83 V13:68 V16:86 V17:96 V18:43,105 V20:112 V21:41 V22:4,22,74,84 V25:101 V29:46 V30:124,130

Ortygospiza gabonensis V11:120 V12:90 V27:69

Ortygospiza locustella V25:99-101 V27:4

Ortyxelos meiffrenii V1:25 V2:29,147 V3:18 V5:68 V7:24 V10:59,188 V12:6 V14:29,56 V19:73,79,87 V20:95 V21:7,31 V22:79 V25:18 V29:106 V30:39

osea Nectarinia V12:90 V16:44 V27:9 V29:13,14,15

ostralegus Haematopus V2:61,142 V4:72,75,81,89 V6:45 V7:19 V8:53 V12:67 V13:45 V15:47 V18:24 V20:88 V27:1,3,5 V28:24 V30:23

ostrinus Pyrenestes V1:54 V2:20 V4:47 V10:197 V12:17 V15:33,35 V18:8 V27:69

Otididae V5:47

otus Asio V22:95

Otus hartlaubi V10:208 V11:154

Otus icterorhynchus V6:67 V7:27 V12:89 V16:108,122 V20:18 V21:3,100 V23:23 V27:53,63,71

Otus leucotis V1:25,60 V2:31,155 V3:19,53,66 V4:68 V5:27,68 V6:17,52,70 V7:27,68 V8:58 V9:14,112 V10:66,163,189 V11:23,51,130 V12:72 V15:10 V16:16 V18:37,92 V19:89 V20:97 V21:35 V22:66,95 V23:6,50 V24:5 V25:21 V28:61,65 V30:42,109

Otus rutilus V11:155

Otus scops V1:25,43,48,60 V2:18,31,65,71,155 V3:19 V4:82 V5:27,68 V6:52 V7:27 V9:14 V10:66,150,163,189 V11:23,51,130,139,141,155 V15:14 V18:92 V19:102 V20:40,47-49,97 V21:35 V22:65,77,79 V23:6 V25:21

Otus senegalensis V7:27 V11:155 V17:75 V18:37,92 V19:102 V21:35 V22:14,65,79,95 V23:50 V24:5,8 V27:25 V28:61,95 V29:68 V30:109

ovampensis Accipiter V7:13,66 V8:52 V10:52 V11:69 V12:40,66 V21:49 V22:6,10,62 V25:104-5 V28:93,104 V30:23,102